Skip to toolbar

คำสอน: “หากเราให้สิ่งใด เราจักได้รับสิ่งนั้น ยิ่งกว่า” ดังนี้….. หากเราให้สิ่งใด และการให้ของเราเป็นการให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลประโยชน์หรือผลตอบแทน เราจะได้รับสิ่งนั้นกลับมา ยิ่งกว่า เช่น – การให้ทานวัตถุเงินทอง จะได้รับความมั่งคั่งมั่งมี – การให้ความเมตตาต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ จะได้รับการมีสุขภาพร่างกายที่ดี – การให้ความช่วยเหลือการงาน จะได้รับความเก่งคล่องแคล่วในการทำงาน – การให้เกียรติแก่ผู้อื่น จะได้รับการยอมรับนับถือกลับ – การให้ความรู้ จะได้รับความฉลาดปราดเปรื่อง – การให้ความจริงใจ จะได้รับความรักความศรัทธา – การให้ความสบายใจแก่ผู้อื่น จะได้รับความสงบสุข – การให้ความหวังดีช่วยชี้แนวทางดีดีแก่ผู้อื่น จะได้รับปัญญา ฯลฯ นี่คือสัจธรรมความจริง อันเป็นกฎของธรรมชาติ ที่ว่า “ทำสิ่งใด จักได้รับสิ่งนั้น” ดังนั้น ขอให้เราสร้างความดี ในทุก…

read more

คำสอน: “สิ่งที่ดี ไม่ได้เป็นไปหรือได้มา ได้โดยง่าย หากเราอยากเป็นอยากได้ ต้องอดทนฝึกฝนเอา” ดังนี้….. สิ่งที่ดี ในที่นี้ หมายถึง สิ่งที่ทำให้บุคคลหนึ่งเป็นบุคคลที่ดีมีคุณค่า ประดับด้วยคุณลักษณะสมบัติที่ดี ประกอบด้วยคุณธรรมความดีงาม สิ่งที่ดี ทุกคนต่างอยากได้ อยากเป็น อยากมี แต่สิ่งที่ดีไม่ใช่จะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้โดยง่าย ทุกคนล้วนต่างต้องสร้างเอาเองด้วยตัวเองทั้งสิ้น หากเราอยากได้ อยากเป็น อยากมี เราต้องฝักใฝ่ขวนขวาย ต่อสู้ดิ้นรน ฝึกฝนอดทน สร้างเอาเอง หามาเอง เริ่มจากการเห็นประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า จากนั้นก็ทำให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในตัวเรา จนกระทั่งสิ่งนั้นบังเกิดผลในตัวเราในที่สุด คุณลักษณะสมบัติที่ดี คุณธรรมความดีงาม ที่เราควรให้ความสำคัญ ที่เราควรเห็นประโยชน์ และรีบสร้างให้บังเกิดในตัวเรา มีมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น – ความขยันหมั่นเพียร – ฝึกฝน…

read more

คำสอน: “ผู้มุ่งแสวงหาและยึดมั่นในความจริง จักรอดพ้นจากความผิดพลาดทั้งปวง” ดังนี้….. ผู้ที่มุ่งแสวงหาความจริง และยึดมั่นในความจริง จะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง จะคิด พูด และทำ ด้วยการเอาประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง บนความถูกต้องชอบธรรม ดังนั้น ผู้ที่แสวงหาและยึดมั่นในความจริง – จะไม่คิดในสิ่งผิด จะไม่มีอคติต่อผู้อื่น จะไม่คิดเห็นตามผู้อื่น หรือคิดเห็นตามอารมณ์ความอำเภอใจของตนเอง – จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะไม่พูดตามผู้อื่น หรือพูดตามใจตนเอง จนกว่าสิ่งนั้นได้รับการยืนยันว่าแน่นอนถูกต้องจึงพูด – จะไม่ทำผิดต่อผู้อื่น เพราะทุกอย่างที่ทำ ได้รับการกลั่นกรองว่าถูกต้องเหมาะสมดีแล้วจึงทำ เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้ที่แสวงหาและยึดมั่นในความจริง หากจะประกอบการงานอาชีพใด ๆ ก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ พบเจอกับความเจริญก้าวหน้า ดังนี้เช่น – หากเป็นลูกจ้างทำงานรับจ้าง ก็จะไม่เลือกงานที่ผิด จะไม่อยู่กับนายที่ผิด จะไม่ทำงานแบบผิด ๆ พลาด ๆ…

read more

คำสอน: “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ล้วนมีเบื้องหลังความเป็นมา ทั้งสิ้น” ดังนี้….. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตบนโลก ล้วนมีเบื้องหลังสาเหตุของความเป็นมาในการเกิด ทั้งสิ้น สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้ เป็น กฎธรรมชาติที่ตายตัว ที่คอยขับเคลื่อนให้ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลก เดินไปและเป็นไปตามครรลองวิถีชีวิตของตัวเอง ที่ต้องพบเจอความสุข และความทุกข์ ต่าง ๆ กันไป สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้ มีน้อยคนนักจะสามารถรู้เห็นได้ ผู้ที่รู้เห็นได้ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเท่านั้น สำหรับผู้คนทั้งหลายที่ไม่รู้ไม่เข้าใจถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้ จะไม่สามารถนำตนให้พบเจอกับความสุข หรือพาตนก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์ ได้เลย และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้ ก็คือ “กฎแห่งกรรม” หรือกฎของการ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นั่นเอง “กฎแห่งกรรม” เป็นกฎธรรมชาติที่ตายตัว ที่ทำงานอย่างเที่ยงตรง แม่นยำ ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกอยู่ภายใต้กฎนี้ ถูกตัดสินด้วยกฎนี้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการถูกละเว้นหรืออะลุ่มอล่วย “ใครทำดี ก็ได้ดี” “ใครทำชั่ว…

read more

๔๑.การพัฒนาตนเอง:….. ความรู้สำคัญ 3 ประการ ที่มนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในโลกด้วยดีและมีความสุข ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับผลักดันส่งเสริม ให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา ได้เรียนรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักและเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่สุด โดยเนื้อหาความรู้ จะต้องเป็นไป ดังนี้ – จะต้องผ่านการคัดกรอง เอาเฉพาะเนื้อแท้ของความรู้จริง ซึ่งไม่ใช่ทฤษฎีหรือหลักการ ไม่ใช่ปรัชญาหรือความคิด ไม่ใช่การวิเคราะห์หรือการตีความ แต่เป็นสิ่งที่เป็นเฉพาะความรู้จริง ที่ไม่สามารถมีผู้ใดถกเถียงหรือขัดแย้งได้ – จะต้องคัดสรร จำกัดเอาเฉพาะความรู้ที่เกิดประโยชน์จริง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตที่กล่าวมา 3 ประการเป็นเบื้องต้นก่อน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานของสมอง ที่จะไม่มีข้อมูลที่อัดล้นแน่นเกินไป ทำให้สามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลและคิดวิเคราะห์หาเหตุผล ได้อย่างถูกต้องแม่นยำในเวลาอันรวดเร็ว – ในเนื้อหาที่เป็นหลักสาระสำคัญ จะต้องเป็นการเรียนรู้ในลักษณะที่ทำให้เกิดการเข้าใจอย่างเป็นอัตโนมัติ และเป็นความทรงจำอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน เพื่อสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้ในทันที มีประสิทธิภาพ ตลอดอายุขัยของชีวิต – ในเนื้อหาที่เป็นส่วนประกอบปลีกย่อยที่ไม่สำคัญ จะไม่ใช้การท่องจำ…

read more