Skip to toolbar

๔๐.การพัฒนาตนเอง:…..
และคำตอบคือ มนุษย์ควรจะต้องเรียนรู้ ความรู้สำคัญ 3 ประการ ตามที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น ดังนี้
1. ความรู้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพการงาน เพื่อหาเลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียงและซื่อสัตย์สุจริต
2. ความรู้ เพื่อใช้ในการรักษาปกป้องร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว
3. ความรู้ เพื่อใช้ในการรักษาคุ้มครองจิตใจ เพื่อให้มีความสุขปราศจากความทุกข์และบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
และความรู้ทั้ง 3 ประการนี้ จะต้องเป็นความรู้จริงเท่านั้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *