Skip to toolbar

คำสอน: “ผู้แสวงหาความจริง จะเข้าถึงปัญญา ผู้มีปัญญา จะเข้าถึงการรู้แจ้ง ผู้รู้แจ้ง จะเข้าถึงความสุข” ดังนี้….. ในโลกนี้ ผู้คนโดยมากมักกลัวความจริง ความจริงถูกมองเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะความจริง นำมาซึ่งความเสียใจ ที่เกิดจากการสูญเสีย ผิดหวัง พลัดพราก….. ความจริงจึงเป็นสิ่งที่เจ็บปวด เลวร้าย ขมขื่น ผู้คนจึงต่างอยากพากันหลีกหนีความจริง ปฏิเสธความจริง ปกปิดความจริง ทั้งในเรื่องความจริงของตนเอง และความจริงของผู้อื่น ผู้ที่ไม่ยึดความจริง จะไม่พูดในสิ่งที่ถูกต้อง จึงเป็นผู้ที่โกหกหลอกลวง เสแสร้งแกล้งทำ มีนัยยะซ่อนเร้น มีกลโกงแอบแฝง ไม่ตรงไปตรงมา ไม่มีความจริงใจ ผู้ที่ไม่ยึดความจริง จะไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง จึงเป็นผู้ที่ไม่มีความยุติธรรม เข้าข้างตัวเอง เข้าข้างคนรักพรรคพวกของตัวเอง เข้าข้างคนผิด ใส่ร้ายคนถูก ทำร้ายคนดี แต่ ผู้ที่ยึดความจริง…

read more

คำสอน: “แม้บางคน อาจดูด้อย อาจดูจน แต่ทุกคน คือหนึ่งตน หนึ่งชีวิต จงอย่าคิด ว่ามีสิทธิ์ ทำร้ายกัน” ดังนี้….. แม้ทุกคน ที่เกิดมา อาจดู หรือมี สิ่งแตกต่างกัน อาทิ รูปร่าง หน้าตา ตำแหน่ง สถานะ การงาน การเงิน หรือ ความสามารถ สติปัญญา แต่ในความเป็นจริง คนทุกคนต่างก็มีจิตวิญญาณภายในตัวตน ที่ได้รับโอกาส และมีสิทธิ ศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจ ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ อย่างทัดเทียมเสมอภาคกัน ดังนั้น….. เราจงอย่าได้ถูกความด้อยปัญญาของเราหรือของผู้อื่น ครอบงำ หลอกลวง บิดเบือน จากความเป็นจริง ที่ทำให้เราหลงคิดผิดไปว่า จะมีใครด้อยกว่าใครในความเป็นมนุษย์…

read more

คำสอน: “อคติ ทำลายทุกสิ่ง ผู้มีอคติ ทำลายตัวเอง” อคติ ในที่นี้ หมายถึง ความคิดเห็นที่ผิด ความคิดเห็นในเชิงลบ ความคิดเห็นที่ไม่ดี ความคิดเห็นในเชิงทำลาย อคติ เป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะ….. ผู้มีอคติ จะใส่ความคิดเห็น ด้านผิด ด้านลบ ด้านไม่ดี ด้านทำลาย ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความลำเอียง และความอยุติธรรม ทำให้มองเห็นผู้อื่นอย่างไม่ตรงไปตรงมา เปรียบเสมือนเครื่องวัดเครื่องชั่งที่เสีย อ่านค่าผิดเพี้ยนจากมาตรฐานความจริง โดยที่เรา จะ….. คิดกับผู้ที่เรามีอคติ เลยเถิดจากความเป็นจริง พูดถึงผู้ที่เรามีอคติ เกินกว่าความเป็นจริง กระทำต่อผู้ที่เรามีอคติ ด้วยการกระหน่ำซัดซ้ำเติม เกินกว่าเหตุของความเป็นจริง โดยปราศจากความ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อคติ สามารถแพร่กระจาย…

read more

คำสอน “คนดี = ไม่เป็นคนพาล คนเก่ง = หลบคนพาลเป็น” ดังนี้….. คนดี คือ คนที่ไม่เป็นคนพาลใน 3 รูปแบบ 1. ทำร้ายผู้อื่นทางการกระทำ เช่น ละเมิดร่างกายผู้อื่น ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินผู้อื่น 2. ทำร้ายผู้อื่นทางวาจาคำพูด เช่น พูดด่าว่าผู้อื่นด้วยคำหยาบ พูดดูถูกเสียดสี พูดนินทาให้ร้ายผู้อื่น เป็นต้น 3. ทำร้ายผู้อื่นด้วยการใส่อคติหรือความคิดไม่ดีของตน เช่น ชักจูงผู้อื่นให้เข้าใจคนอื่นผิดเหมือนตน ชักนำให้ผู้อื่นเห็นผิดเหมือนตน โน้มน้าวให้ผู้อื่นกระทำผิดเหมือนตน คนเก่ง คือ คนที่สามารถหลบพ้นจากคนพาลทั้ง 3 ประเภทข้างต้นได้ด้วยปัญญา 1. ระมัดระวังป้องกันตนจากคนพาลประเภทเกเรอันธพาล ไม่ให้คนพาลมีโอกาสทำร้ายเรา หากถูกคนพาลทำร้าย ไม่ตอบโต้กลับด้วยความพาล แต่จงอดทนอดกลั้น โดยอาจออกห่างและให้อภัยคนพาลโดยที่เราไม่เสียหาย…

read more

๔๐.การพัฒนาตนเอง:….. และคำตอบคือ มนุษย์ควรจะต้องเรียนรู้ ความรู้สำคัญ 3 ประการ ตามที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น ดังนี้ 1. ความรู้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพการงาน เพื่อหาเลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียงและซื่อสัตย์สุจริต 2. ความรู้ เพื่อใช้ในการรักษาปกป้องร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว 3. ความรู้ เพื่อใช้ในการรักษาคุ้มครองจิตใจ เพื่อให้มีความสุขปราศจากความทุกข์และบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต และความรู้ทั้ง 3 ประการนี้ จะต้องเป็นความรู้จริงเท่านั้น.

read more

๓๙.การพัฒนาตนเอง:….. เมื่อมนุษย์เรามีอายุแสนสั้น ดังนั้น ในชีวิตที่เกิดมาบนโลก ควรจะต้องเรียนรู้และรับเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็น มีประโยชน์คุณค่า แก่การดำรงชีวิตที่ดีมีความสุข เพราะเรามีขีดจำกัด ทั้งในเรื่องอายุขัยที่เราอยู่ในโลกด้วยความไม่แน่นอน สถานที่ในโลกที่เราไม่อาจไปสัมผัสได้หมด ประสบการณ์ชีวิตและสิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่อาจเรียนรู้ได้หมด และผู้คนที่แตกต่างหลากหลายที่เราไม่อาจรู้เห็นพบเจอได้หมด และคำถามคือ ฉะนั้น สิ่งใดเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรจะต้องเรียนรู้ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่มีเวลาอันแสนสั้น ด้วยดีและมีความสุข?

read more

“จงอย่าเอาสิ่งไม่ดีของเรา สาดใส่ทำร้ายผู้อื่น” สิ่งไม่ดีในตัวเรา ในที่นี้ หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ที่ไม่ดี ต่าง ๆ ในตัวเรา เช่น ความโกรธ ความเกลียด ความอิจฉาริษยา ความหึงหวง ความโลภอยากได้ ความเห็นแก่ตัว ความคึกคะนอง ความสนุก เล่นแกล้งผู้อื่น การเพ่งเล็งจับผิด การวางอำนาจเหนือผู้อื่น การข่มขู่ ลิดรอน สิทธิ การดูถูก เหยียดหยาม การไม่ยอม มีทิฐิ การมีอคติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งไม่ดีทั้งหลายในตัวเราเหล่านี้ เราต้องทำการลบล้างออกให้เบาบางลงเพื่อให้หมดไปในที่สุด แต่ในขณะที่เรายังไม่สามารถลบล้างสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวเราให้ออกไปหมดได้ เราจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะควบคุม สกัดกั้น หยุดยั้ง สิ่งไม่ดีไว้ให้อยู่แค่ภายในตัวเรา เพื่อค่อย…

read more