Skip to toolbar

๓๘.การพัฒนาตนเอง:…..
ที่ยิ่งไปกว่านั้น คือ ในสังคมมีผู้หวังผลประโยชน์หรือแสวงประโยชน์ จากความรู้อย่างผิดทาง
โดยผู้ให้ความรู้ที่หวังผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็น ผู้ผลิตความรู้ ผู้ขายความรู้ ผู้ให้บริการความรู้ ผู้สอนความรู้ ต้องการที่จะโฆษณา ชักจูง เชิญชวน แนะนำ ส่งเสริม แก่ผู้ที่รับความรู้ โดยมีเป้าหมายที่ผิดและเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ดังนี้ เช่น
1. ต้องการผลประโยชน์ในเรื่อง การค้าขายกำไร ให้ผู้คนมาซื้อสื่อ สินค้า หรือบริการ ของตน
2. ต้องการผลประโยชน์ในเรื่อง การมีชื่อเสียงหน้าตา ให้ผู้คนมายกย่องนับถือตน
3. ต้องการผลประโยชน์ในเรื่อง การสร้างอำนาจวาสนา ให้ผู้คนเคารพยำเกรงตน
4. ต้องการผลประโยชน์ในเรื่อง การสร้างความดีงามแห่งตน ให้ผู้คนมารู้สึกรักและเห็นคุณค่าของตน
โดยที่ผู้รับความรู้ทั้งหลาย พลอยหลงเชื่อเพราะความไม่รู้ หรือตัวผู้รับความรู้เองก็มีเป้าหมายและเจตนาที่ผิดเช่นกัน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *