Skip to toolbar

“ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ หากเราคิดมุ่งมั่นที่จะทำ” มีสิ่งสิ่งหนึ่งบนโลกใบนี้ ที่มีความมหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อ ซึ่งน้อยคนอาจรู้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความเป็นไปได้ของทุก ๆ สิ่ง ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น แม้จะเป็นไปได้อย่างยากเย็นแสนเข็ญก็ตามแต่ และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความเป็นไปได้ของทุก ๆ สิ่ง ก็คือ ความมุ่งมั่นของเรา ที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น นั่นเอง ฉะนั้น เพียงแค่เราเปลี่ยนความคิด จาก ความท้อแท้ท้อถอย ความคิดที่ว่าตัวเองทำไม่ได้ นั้น มาเป็น ความมุ่งมั่น ว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่าง หากเราคิดจะทำ และสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ แค่เพียงเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมา เพราะความมุ่งมั่นจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนให้ทุกสิ่งตามมา ความตั้งใจ ความพยายาม ความกระตือรือร้น การจดจ่ออยู่กับเป้าหมาย การฝักใฝ่ในการทำงาน และทุกสิ่งที่ดีดี จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา และทุกอย่างจะถูกขับเคลื่อนไปเองโดยที่เราไม่ต้องใช้พลังงานมากมาย…

read more

๓๘.การพัฒนาตนเอง:….. ที่ยิ่งไปกว่านั้น คือ ในสังคมมีผู้หวังผลประโยชน์หรือแสวงประโยชน์ จากความรู้อย่างผิดทาง โดยผู้ให้ความรู้ที่หวังผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็น ผู้ผลิตความรู้ ผู้ขายความรู้ ผู้ให้บริการความรู้ ผู้สอนความรู้ ต้องการที่จะโฆษณา ชักจูง เชิญชวน แนะนำ ส่งเสริม แก่ผู้ที่รับความรู้ โดยมีเป้าหมายที่ผิดและเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ดังนี้ เช่น 1. ต้องการผลประโยชน์ในเรื่อง การค้าขายกำไร ให้ผู้คนมาซื้อสื่อ สินค้า หรือบริการ ของตน 2. ต้องการผลประโยชน์ในเรื่อง การมีชื่อเสียงหน้าตา ให้ผู้คนมายกย่องนับถือตน 3. ต้องการผลประโยชน์ในเรื่อง การสร้างอำนาจวาสนา ให้ผู้คนเคารพยำเกรงตน 4. ต้องการผลประโยชน์ในเรื่อง การสร้างความดีงามแห่งตน ให้ผู้คนมารู้สึกรักและเห็นคุณค่าของตน โดยที่ผู้รับความรู้ทั้งหลาย พลอยหลงเชื่อเพราะความไม่รู้ หรือตัวผู้รับความรู้เองก็มีเป้าหมายและเจตนาที่ผิดเช่นกัน.

read more

“ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับความฉลาด ควรใช้ความฉลาดของตัวเอง สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ฉลาดน้อยกว่า” เหตุผลที่บุคคลเกิดมามีความฉลาดมากกว่าคนอื่น เป็นเพราะบุคคลนั้นได้สร้างบุญบารมีในสิ่งนี้ไว้ และการได้เกิดมาพร้อมกับความฉลาด ก็เพื่อได้ให้บุคคลนั้น ได้ใช้ความฉลาดที่ตนมี สร้างบุญบารมีของตนต่อ ฉะนั้น….. ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับความฉลาด จึงควรใช้ความฉลาดของตน สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ฉลาดน้อยกว่า มิเช่นนั้น จะมีเหตุผลอันใด ที่บุคคลนั้นจะต้องเกิดมา พร้อมกับความฉลาดที่มีมากกว่าคนอื่น และที่ยิ่งไปกว่านั้น คือ บุคคลที่ใช้ความฉลาดของตน เป็นไปเพื่อการเอาเปรียบหรือเอาประโยชน์จากผู้อื่นที่ฉลาดน้อยกว่า กลับเป็นการพลิกจากประโยชน์ที่ตนควรได้ควรมี กลายเป็นโทษที่เป็นการทำลายล้างผลาญตนเองลง อย่างน่าเสียดายแทน เป็นที่สุด.

read more