Skip to toolbar

คำสอน:

“สิ่งที่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิต คือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง”

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ในที่นี้ คือ
การแก้ไขเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเรา และ การเติมเอาสิ่งที่ดีใส่ในตัวเรา ให้มากที่สุด

ดังนั้น นักเรียนจึงควร…
– รู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ดี และสิ่งใดคือสิ่งที่ไม่ดี
– ยอมรับและตระหนักว่า ตัวเองมีสิ่งที่ไม่ดีในข้อใด และตัวเองยังขาดสิ่งที่ดีในข้อใด
– แก้ไขพัฒนาตนเองในขณะที่ยังอยู่ในวัยเด็กนี้ ที่เป็นวัยที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าวัยผู้ใหญ่

และ นักเรียนจงควร…
– ขอบคุณทุกคน ที่ช่วยชี้แนะเรา และเป็นกระจกให้แก่เรา ทั้งดีและไม่ดี ทำให้เราได้เกิดการแก้ไข ปรับเปลี่ยน พัฒนาตน
– ขอบคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ที่ได้ทำให้เรามีโอกาสศึกษาเรียนรู้และมีโอกาสพัฒนาตนเอง
– ขอบคุณธรรมะอันประเสริฐสูงสุดของพระพุทธเจ้า ที่ทำให้เราได้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เพื่อการพัฒนาตนเองสู่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต

และสุดท้าย ขอขอบคุณตัวเราเอง ที่ทำให้เราได้มีโอกาสเกิดมาในชีวิต และมีปัญญาในการมองเห็น สามารถที่จะเลือกสิ่งดีมีประโยชน์ให้แก่ตน และละสิ่งไม่ดีมีโทษออกจากตน พร้อมทั้งมีความพยายามตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองในทิศทางที่ถูกต้องดีงามอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิต คือ การพบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *