Skip to toolbar

คำสอน: “ความสุข คือ ความคิด…..” ความสุข คือ ความคิด เพราะ ความสุข อยู่ที่ ความคิด ขอให้เราลองมาพิจารณาดู ดังนี้….. ในยามที่เรารู้สึกเป็นปกติ หากเราคิดถึงเรื่องที่มีความสุข เราจะสามารถยิ้มหรือหัวเราะได้ และหากเราคิดถึงเรื่องที่มีความทุกข์ เราก็จะสามารถเศร้าใจหรือเสียใจได้ และขอให้เราลองมาพิจารณาดูต่อ ว่า….. ในยามที่เรามีความทุกข์ หากเราลองคิดถึงเรื่องที่มีความสุข เราก็จะสามารถยิ้มหรือหัวเราะได้ และในยามที่เรามีความสุข หากเราลองคิดถึงเรื่องที่มีความทุกข์ เราก็จะสามารถเศร้าใจหรือเสียใจได้ เช่นเดียวกัน ฉะนั้น….. ความสุขจึงไม่ได้อยู่ที่ เราเจอะเจอสิ่งใดที่เป็นต้นเหตุของความสุข แต่ความสุขอยู่ที่ เราคิดอย่างไรกับสิ่งที่เราเจอะเจอนั้น ๆ ต่างหาก ดังนั้น….. จึงกล่าวได้ว่า ความสุข คือ ความคิด และความคิดที่ว่านี้ คือ ความคิดอันฉลาดหลักแหลม…

read more

คำสอน: “อย่าคบคนพาล อย่าเสวนาคนชั่ว” คนพาล คือ คนที่มีความคิดเห็นอย่างผิด ๆ เห็นสิ่งดีเป็นสิ่งไม่ดี และเห็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งดี และคนพาลพร้อมที่จะแพร่กระจายสิ่งไม่ดีของตนไปปนเปื้อนหรือครอบงำผู้อื่นให้เห็นเหมือนกับตน และผู้ที่ไม่รู้หรือผู้ไม่ฉลาด ยังกลับจะมายกย่องชื่นชมหรือเกรงกลัวคนพาลอีกด้วย การที่เราคบกับคนพาล จะทำให้เราถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี หรือถูกซึมซับความคิด พฤติกรรม คำพูด ที่ไม่ดีมาจากคนพาล ทำให้เราถูกเติมความไม่ดี ที่มีอยู่แล้วในตัวเราที่เราต้องแก้ไขเอาออก ให้มีมากขึ้นไปอีก และเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดียิ่งขึ้นไปอีก และเมื่อเรามีสิ่งไม่ดีมากขึ้น เราก็จะพบกับชะตากรรมที่ไม่ดีมากขึ้น หากเป็นเช่นนี้ นับว่าเป็นที่น่าเสียดายมาก เพราะความไม่ดีไม่ได้เกิดจากตัวเราที่เป็นต้นเหตุโดยแท้ แต่เป็นเพราะเราไม่รู้ ไม่ฉลาด และไม่ยืนหยัดที่จะออกห่างจากคนพาลในเบื้องต้น นั่นเอง.

read more

คำสอน: “สิ่งที่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิต คือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง” การเปลี่ยนแปลงตนเอง ในที่นี้ คือ การแก้ไขเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเรา และ การเติมเอาสิ่งที่ดีใส่ในตัวเรา ให้มากที่สุด ดังนั้น นักเรียนจึงควร… – รู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ดี และสิ่งใดคือสิ่งที่ไม่ดี – ยอมรับและตระหนักว่า ตัวเองมีสิ่งที่ไม่ดีในข้อใด และตัวเองยังขาดสิ่งที่ดีในข้อใด – แก้ไขพัฒนาตนเองในขณะที่ยังอยู่ในวัยเด็กนี้ ที่เป็นวัยที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าวัยผู้ใหญ่ และ นักเรียนจงควร… – ขอบคุณทุกคน ที่ช่วยชี้แนะเรา และเป็นกระจกให้แก่เรา ทั้งดีและไม่ดี ทำให้เราได้เกิดการแก้ไข ปรับเปลี่ยน พัฒนาตน – ขอบคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ที่ได้ทำให้เรามีโอกาสศึกษาเรียนรู้และมีโอกาสพัฒนาตนเอง – ขอบคุณธรรมะอันประเสริฐสูงสุดของพระพุทธเจ้า ที่ทำให้เราได้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เพื่อการพัฒนาตนเองสู่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต และสุดท้าย ขอขอบคุณตัวเราเอง…

read more