Skip to toolbar

วันที่ 202
หลักธรรมความคิด:
ซึ่งการมีความคิดเห็นดูถูกเหยียดหยามคนอื่น อาจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การตัดสินคนจากภายนอก และ การตัดสินคนจากภายใน ดังนี้
1. การตัดสินคนจากภายนอก คือ การมองคนที่อาศัย ร่างกาย ภาพลักษณ์ วัตถุ เป็นเกณฑ์ตัดสิน เช่น รูปร่าง หน้าตา ลักษณะ ท่าทาง รสนิยม การแต่งตัว วุฒิการศึกษา ชื่อเสียง ฐานะเงินทอง ทรัพย์สินสิ่งของ ฯลฯ
2. การตัดสินคนจากภายใน คือ การมองคนที่อาศัย ความคิด นิสัย จิตใจ เป็นเกณฑ์ตัดสิน เช่น ทัศนคติ ความชอบ ความเคยชิน พฤติกรรม การกระทำ การวางตัว การแสดงออก ต่อผูอื่น ฯลฯ
ความรู้สึกของเราต่อผู้นั้น: เช่น ไม่ชอบเขา รังเกียจเขา ขยะแขยงเขา ไม่อยากเข้าใกล้เขา ไม่อยากคบหาสุงสิงเขา อยากออกห่างเขา ฯลฯ
อคติของเราต่อผู้นั้น: เช่น มองผู้นั้นเป็นคน ต่ำต้อย ยากจน ไม่มีปัญญา ไม่มีความคิด ไม่มีความรู้ ไม่มีสาระ ไม่มีหลักแหล่ง ไม่มีอะไรดี ไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมแย่ คำพูดแย่ การกระทำไม่เหมาะสม ไร้รสนิยม ไร้มารยาท ไร้ระเบียบ ไร้วัฒนธรรม ทัศนคติไม่ดี ความคิดไม่ดี นิสัยไม่ดี จิตใจไม่ดี ชอบดูถูกเหยียดหยามน้ำใจผู้อื่น ชอบทำร้ายจิตใจผู้อื่น เป็นต้น
นิสัยของเรา: ช่างติเตียน ชอบดูถูกดูแคลนคน ชอบมีอคติกับผู้อื่น ชอบมองผู้อื่นที่ตนไม่ชอบในแง่ลบ ชอบมองสิ่งที่ตนไม่ถูกใจในแง่ร้าย
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *