Skip to toolbar

วันที่ 202 หลักธรรมความคิด: ซึ่งการมีความคิดเห็นดูถูกเหยียดหยามคนอื่น อาจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การตัดสินคนจากภายนอก และ การตัดสินคนจากภายใน ดังนี้ 1. การตัดสินคนจากภายนอก คือ การมองคนที่อาศัย ร่างกาย ภาพลักษณ์ วัตถุ เป็นเกณฑ์ตัดสิน เช่น รูปร่าง หน้าตา ลักษณะ ท่าทาง รสนิยม การแต่งตัว วุฒิการศึกษา ชื่อเสียง ฐานะเงินทอง ทรัพย์สินสิ่งของ ฯลฯ 2. การตัดสินคนจากภายใน คือ การมองคนที่อาศัย ความคิด นิสัย จิตใจ เป็นเกณฑ์ตัดสิน เช่น ทัศนคติ…

read more

คำสอน: “คนฉลาดที่แท้จริง คือ คนที่สามารถหลบหลีกจากความไม่ดีของผู้อื่นได้” กล่าวคือ….. – คนฉลาดที่แท้จริง สามารถแยกแยะออกว่า อะไรดี และอะไรไม่ดี – คนฉลาดที่แท้จริง สามารถมองผู้คนออกว่า ใครมีพฤติกรรมที่ดี และใครมีพฤติกรรมที่ไม่ดี และ – คนฉลาดที่แท้จริง รู้ชัดว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ฉะนั้น คนฉลาดที่แท้จริง จึงสามารถรักษาความดีของตนไว้ได้ โดยไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำกระทบให้ความดีของตนเสื่อมถอย แม้เจอะเจอคนมีพฤติกรรมที่ไม่ดี คนฉลาดที่แท้จริงก็จะรู้จักหลบหลีก ไม่รับพฤติกรรมที่ไม่ดีของผู้อื่นมาปนเปื้อนตน และจะไม่ยอมตอบโต้ผู้ที่ทำไม่ดีกับตนด้วยการทำไม่ดีกลับ แต่จะหยุดยั้งความไม่ดีเหล่านั้นภายนอกตัวตนและจิตใจของตน.

read more

วันที่ 201 หลักธรรมความคิด: ความคิดของเราต่อผู้นั้น: คิดว่าผู้นั้นต่ำหรือแย่กว่าเราหรือมาตรฐานที่เราตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นได้ในหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุ เช่น ฐานะเงินทอง อาชีพการงาน สถานะตำแหน่งทางสังคม วุฒิการศึกษา หรือทางชาติกำเนิด เช่น เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ชนชั้นวรรณะ สีผิว ภาษาสำเนียง วัฒนธรรมประเพณี หรือทางร่างกาย เช่น ความบกพร่อง ความพิการ ทางสมองหรือร่างกาย เป็นโรคสังคมรังเกียจ หรือทางตัวตน เช่น อุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม คำพูด ความชอบ รสนิยม หรือทางสมองสติปัญญา เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ความเก่ง ความสามารถ ฯลฯ …..

read more

วันที่ 200 หลักธรรมความคิด: 8. คิดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น ความคิดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น คือความคิดที่บุคคลมองผู้อื่นในทางลบหรือด้วยอคติ โดยมองว่าผู้อื่นนั้นต่ำต้อยน้อยค่ากว่าตนเอง อันจะนำไปสู่การเพ่งเล็ง ตำหนิติเตียน และความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันท์ การดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นเกิดจากความคิดที่ไม่ได้ประกอบด้วยความเมตตา ความสงสารเห็นใจ หรือการเข้าใจผู้อื่นในสิ่งที่เขาเป็นหรือมีอยู่ แต่บุคคลที่มีความคิดนี้กลับเอาตัวเองหรือคนอื่นที่ตนคิดว่าเหนือกว่าดีกว่าไปเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผู้ที่ตนดูถูกเหยียดหยามนั้นด้วยความไม่เป็นธรรม …..

read more

วันที่ 199 หลักธรรมความคิด: การมีความคิดเกรงกลัวผู้อื่น ซึ่งเป็นผลจากการที่บุคคลมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นผิดทาง จึงทำให้เกิดความไม่กล้ายืนหยัดความเป็นตัวของตัวเอง และความคิดเกรงกลัวผู้อื่นนี้ยังเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งการพัฒนาตนเองของบุคคลอีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่บุคคลที่มีความคิดเช่นนี้จะต้องปรับเปลี่ยนความคิดให้ตนมีความเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องตามหลักธรรมความเป็นจริง เพื่อที่จะก้าวข้ามความรู้สึกเกรงกลัวผู้อื่นอย่างผิดทาง อันทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจโดยไม่ใช่เหตุ.

read more

วันที่ 198 หลักธรรมความคิด: – บุคคลนั้นขาดความกล้าหาญในการยอมรับตนเองและความกล้าในการเผชิญหน้ากับผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งหากแม้บุคคลเห็นว่าตนมีความแตกต่างจากผู้อื่น ในสิ่งที่ตนให้ความสำคัญใด ๆ ก็ตาม แต่บุคคลนั้นยอมรับในสิ่งที่ตนเป็น และกล้าเผชิญหน้ากับความจริงของตนเอง และกระตุ้นท้าทายตนเองให้เกิดการพัฒนาในสิ่งที่ตนขาดหรือบกพร่องอย่างสร้างสรรค์ บุคคลนั้นก็จะสามารถก้าวข้ามความเกรงกลัวที่มีต่อผู้อื่น และกลับกลายมาเป็นคนที่ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นและสามารถลบล้างความคิดเห็นเดิมเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ จนในที่สุดก็จะยกระดับตนเองขึ้นมาเป็นผู้ไม่หวั่นไหวต่อความรู้สึกขลาดกลัวผู้อื่น เพราะความกล้าหาญชาญชัยในการท้าทายและพัฒนาจุดบกพร่องของตนได้นั่นเอง …..

read more

คำสอน: “ผู้ที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความถ่อมตนในจิตใจ….. อย่างถึงที่สุด” ด้วยว่า….. – การถ่อมตน จะทำให้เรา ไม่ดูถูกดูแคลนผู้อื่น แต่จะเคารพให้เกียรติผู้อื่น แทน – การถ่อมตน จะทำให้เรา ไม่ปฏิเสธความคิดของผู้อื่น แต่จะยอมรับผู้อื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากเรา แทน – การถ่อมตน จะทำให้เรา ไม่ปิดกั้นตัวเองจากผู้อื่น แต่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้จากผู้อื่น แทน – การถ่อมตน จะทำให้เรา ไม่ยกตนเป็นครูของผู้อื่น แต่จะยอมยกเอาผู้อื่นเป็นครูของเรา แทน – การถ่อมตน จะทำให้เรา ไม่เพ่งเล็งเพ่งโทษของผู้อื่น แต่กลับจะคิดจ้องมองค้นหาข้อบกพร่องของตัวเอง แทน และ – การถ่อมตน จะทำให้เรา ไม่ยึดอยู่กับตัวตนของตัวเอง ว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้ว แต่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีก แทน เพราะการพัฒนาตนเองคือ…

read more

วันที่ 197 หลักธรรมความคิด: – บุคคลนั้นไม่มีความเข้าใจตามหลักธรรมความเป็นจริง จึงวัดคุณค่าของผู้คนด้วยการประเมินจากสายตาความรู้สึกที่มองเห็นจากภายนอก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครควรด้อยค่ากว่าใครในความเป็นมนุษย์ที่วัดจากภายนอกว่าใครสูงหรือใครต่ำ เพราะคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์นั้น อยู่ที่จิตวิญญาณภายในที่สูงต่ำไม่เท่ากันด้วยความดีงามและความสุขอันปราศจากความทุกข์ใจ แต่ผู้คนทั้งหลายที่ไม่เข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริง จึงพากันหลงคิดผิดไปตามกัน และให้ความสำคัญตามกันไปที่รูปลักษณ์และสภาวะภายนอก และเมื่อเห็นว่าตนมีไม่ทัดเทียมผู้ใด ก็จะเกิดความรู้สึกเกรงกลัวต่อผู้นั้นด้วยที่มีมากกว่าตน ไม่ได้มองถึงความจริงว่าผู้นั้นอาจเป็นคนดีหรือไม่ดีในจิตวิญญาณ …..

read more