Skip to toolbar

วันที่ 193
หลักธรรมความคิด:
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิดเกรงกลัวผู้อื่น:
ความคิดเกรงกลัวผู้อื่น โดยบุคคลอาจคิดว่าผู้อื่นมีลักษณะอาการน่ากลัวน่าเกรงขาม แล้วตนจึงเกิดความรู้สึกว่าตนด้อยกว่าหรืออ่อนแอกว่านั้น เป็นความคิดที่ผู้คิดได้ผนวกความฟุ้งซ่านส่วนเกินเข้าไปในจิตใจ ทำให้เจ้าตัวสูญเสียการยึดอยู่กับความจริง ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่มองเหตุการณ์ด้วยการใช้เหตุและผล ทำให้เกิดการปิดกั้นการแสดงออกและการแสดงตัวตนของตัวเองต่อผู้อื่น ที่ทำให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าใจตนเอง และตนเองก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมชาติหรือความจริงของผู้อื่นได้ ความคิดเกรงกลัวผู้อื่นในลักษณะเช่นนี้เป็นความคิดที่ผิด ที่เป็นเครื่องกีดขวางการพัฒนาตนเองสู่ความสุขและความเจริญ สมควรที่เจ้าของความคิดจะต้องกำจัดความคิดกลัวเช่นนี้ออกไปเสีย
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *