Skip to toolbar

วันที่ 192
หลักธรรมความคิด: (ต่อจากวันที่ 191)
ความรู้สึกของเราต่อผู้นั้น: เช่น ประหม่า ไม่กล้าเข้าหา ไม่กล้าสู้หน้า ไม่อยากปะทะ อยากหลบหลีก ไม่กล้าตอบโต้ รู้สึกกลัว รู้สึกไม่สบายใจ ไม่วางใจ รู้สึกตัวเองอ่อนแอ ตนเองต่ำต้อยน้อยค่า สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง สูญเสียความมั่นใจในตนเอง ฯลฯ
อคติของเราต่อผู้นั้น: เช่น กลัวว่าผู้นั้น อาจข่มเรา มองเราไม่ดี ตำหนิเรา ดูแคลนเรา มองเราเป็นผู้น้อย มองเราเป็นผู้ด้อยปัญญา มองเราไม่มีความสำคัญหรือไม่มีความหมาย ฯลฯ
นิสัยของเรา: ขี้กลัว ไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความมั่นใจในตนเอง
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *