Skip to toolbar

วันที่ 191
หลักธรรมความคิด:
7. คิดเกรงกลัวผู้อื่น
ความคิดเกรงกลัวผู้อื่น ในที่นี้หมายถึงความเกรงต่อผู้อื่นในระดับที่มากเกินไปจนเกิดความรู้สึกเกร็งและกลัว อันเป็นผลให้เราไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องแก่เหตุการณ์ เพราะเรามีความเกร็งกลัวนี้ปิดกั้นความคิดและการแสดงออกของเรา จนสูญเสียความมีเหตุและผลและความเป็นธรรมชาติของตัวเองไป
ความคิดของเราต่อผู้นั้น:
คิดว่าผู้นั้นอยู่เหนือเรา ซึ่งอาจเป็นในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น คิดว่าเขามีสถานะหรือตำแหน่งสูงกว่าเรา มีฐานะการเงินดีกว่าเรา มีหน้าที่การงานสูงกว่าหรือดีกว่าเรา มีความรู้มากกว่าเรา มีความสามารถมากกว่าหรือเก่งกว่าเรา เด่นดังกว่าเรา ดูดีกว่าเรา หรือมีดีกว่าเรา ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นต้น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *