Skip to toolbar

วันที่ 190
หลักธรรมความคิด:
ความคิดหวาดระแวงสงสัยในผู้อื่น นอกจากเป็นการสร้างกรรมไม่ดีต่อผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการนำความทุกข์มาสู่ตนในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย เพราะความคิดหวาดระแวงสงสัยว่า ผู้อื่นอาจจะมาทำไม่ดีกับตนทำให้ผู้นั้นเกิดความคิดต้องการปกป้องตนเอง หรืออยากตอบโต้ผู้อื่นก่อนตนเป็นฝ่ายถูกกระทำ จึงอาจทำให้เกิดการแสดงสีหน้าท่าทาง วาจาคำพูด หรือพฤติกรรมการกระทำ ที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุจากการที่บุคคลตีความผิดพลาดหรือตีความเกินเลยจากความเป็นจริง ทำให้อาจเกิดการเข้าใจผิดหรือเกิดความขัดแย้ง ฉะนั้น ความคิดหวาดระแวงสงสัยในผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่ควรละ บุคคลที่ไม่มีความคิดหวาดระแวงสงสัยในผู้อื่นจะสามารถมองเห็นผู้อื่นตามความเป็นจริง ทำให้มีการตอบสนองต่อผู้อื่นหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่ถูกปนเปื้อนหรือเบี่ยงเบนด้วยความคิดหวาดระแวงสงสัย ซึ่งทำให้บุคคลนั้นสามารถรักษาความดีของตน ด้วยการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยการไม่ให้โทษ ด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *