Skip to toolbar

วันที่ 187
หลักธรรมความคิด: (ต่อจากวันที่ 186)
– บุคคลนั้นขาดความวางใจในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับตน ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดความมั่นใจในการกระทำของตนว่าเป็นสิ่งดีถูกต้องเหมาะสมแล้ว บุคคลใดเมื่อขาดความวางใจยอมรับในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับตนจากการกระทำของตน บุคคลนั้นก็จะเกิดความลังเลระแวงสงสัยผู้อื่นว่าจะมาทำไม่ดีกับตนแทน
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *