Skip to toolbar

วันที่ 185
หลักธรรมความคิด:
การเป็นผู้มีความคิดหวาดระแวงสงสัยในผู้อื่น เกิดจากการขาดปัญญาทางธรรมในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง และขาดศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งอธิบายถึงสัจธรรมความจริงหรือ กฎแห่งกรรม ที่อยู่เบื้องหลังและขับเคลื่อนทุกชีวิต ให้ได้รับผลอันเป็นไปตามเหตุที่แต่ละบุคคลได้สร้างไว้ แต่เมื่อบุคคลไม่มีความเชื่อมั่นในความเป็นจริงของตัวเอง ไม่พร้อมยอมรับปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และไม่ทำความเข้าใจตามความเป็นจริงว่า ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เกิดมาจากผู้อื่น แต่เกิดมาจากเหตุที่ตัวเองได้สร้างไว้ บุคคลผู้นั้นก็จะไม่มีความหวาดระแวงสงสัย หรือเพ่งเล็งผู้อื่นว่าเป็นเหตุให้ตนได้รับสิ่งที่ไม่ดี
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *