Skip to toolbar

วันที่ 183
หลักธรรมความคิด: (ต่อจากวันที่ 182)
ความรู้สึกของเราต่อผู้นั้น: เช่น อึดอัดใจ ไม่สบายใจ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ลังเลใจ ไม่แน่ใจ สงสัย ระแวง ระแวดระวัง วิตกกังวล สับสน ซึ่งอาจทำให้เราเกิดการ
– อยากเผชิญหน้ากับผู้นั้น ด้วยการอยากตอบโต้ อยากถามไถ่ให้รู้เรื่อง อยากจัดการให้รู้เรื่อง อยากหาเรื่อง หรือประชด ฯลฯ
หรือ
– ไม่อยากเผชิญหน้ากับผู้นั้น ด้วยการอยากหลบหลีก อยากหนีไป ไม่อยากพบเจอ หรืออยากเดินเลี่ยงออก หรือพูดเลี่ยงไปเรื่องอื่น ฯลฯ
อคติของเราต่อผู้นั้น: เช่น มองว่าผู้นั้น ชอบพูดไม่ดี ชอบทำไม่ดี มีนิสัยที่ไม่ดี เป็นคนไม่น่าคบหาไม่น่าพูดคุยด้วย ชอบมีพฤติกรรมที่ไม่ดี เป็นคนไม่มีเหตุผล ชอบเพ่งเล็ง ชอบมีอคติ ฯลฯ
นิสัยของเรา: ขี้ระแวง ช่างฟุ้งซ่าน มีจิตใจไม่มั่นคง มักสับสนโลเล เป็นคนไม่มีความมั่นใจในตนเอง ฯลฯ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *