Skip to toolbar

วันที่ 182
หลักธรรมความคิด:
6. คิดหวาดระแวง สงสัยในผู้อื่น
ความคิดของเราต่อผู้นั้น:
– คิดว่าผู้นั้นอาจจะคิดไม่ดีกับเรา เช่น อาจโกรธโมโหเรา อาจผิดใจกับเรา อาจไม่พอเรา อาจขุ่นข้องหมองใจกับเรา อาจมองเราผิด อาจเข้าใจเราผิด ฯลฯ
– คิดว่าผู้นั้นอาจจะพูดไม่ดีกับเรา เช่น อาจจะมาตำหนิติเตียนเรา อาจจะมาดุด่าว่ากล่าวเรา ฯลฯ
– คิดว่าผู้นั้นอาจจะทำไม่ดีกับเรา เช่น อาจจะมาก่อกวนเรา อาจจะมากลั่นแกล้งหาเรื่องเรา อาจซุ่มกระทำการลับหลังเรา อาจนินทาว่าร้ายเรา อาจจับกลุ่มต่อต้านเรา อาจจะทรยศหักหลังเรา ฯลฯ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *