Skip to toolbar

วันที่ 180
หลักธรรมความคิด:
ความคิดน้อยใจในผู้อื่นที่เป็นไปในลักษณะที่เราทำประโยชน์หรือทำดีแก่ผู้อื่น แต่ผู้อื่นไม่สนองตอบหรือมีปฏิกิริยาตอบกลับมาหาเราในทางที่ไม่ดี อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุของอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนี้ เช่น ผู้อื่นอาจไม่เข้าใจเจตนาความหวังดีของเรา ผู้อื่นอาจไม่เห็นประโยชน์หรือคุณค่าของเรา ทำให้มองเราด้วยอคติ หรือผู้อื่นอาจตีความหมายสิ่งที่เราทำ คลาดเคลื่อนผิดไปจากความเป็นจริง หรือผู้อื่นอาจถูกคนอื่น ๆ ยุแยงตะแคงรั่ว ยุยงส่งเสริมให้มีอคติกับเรา หรืออาจเป็นไปได้ว่าเราทำสิ่งที่ดีแต่ไปขัดผลประโยชน์หรือกระทบตัวตนของผู้อื่น ทำให้เขาเกิดการไม่พอใจและตอบโต้กลับมาหาเรา ฯลฯ
ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา อาจทำให้เรามองผู้อื่นว่า ผู้อื่นนั้นทำลายความหวังดีหรือความตั้งใจของเรา หรือเราอาจมองว่าผู้อื่นนั้นทรยศหักหลังเรา ซึ่งผู้อื่นอาจมีปฏิกิริยาต่อเราตั้งแต่ระดับบางเบาที่แสดงออกตอบโต้ต่อหน้า เช่น ประชดประชัน ตำหนิติเตียน โต้แย้ง วิพากษ์วิจารณ์ จนกระทั่งถึงระดับรุนแรงที่เป็นการกระทำการลับหลัง เช่น นินทาว่าร้าย ทำการไม่ดีลับหลัง หาพวกเข้าข้างตนเล่นรุมรังแกเรา วางแผนกลั่นแกล้งเรา ฯลฯ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *