Skip to toolbar

วันที่ 177
หลักธรรมความคิด:
– เพราะเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นต่อผู้อื่นด้วยอคติ ซึ่งถึงแม้ตนเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยการให้ประโยชน์ แต่เมื่อมีผู้อื่นแสดงคำพูดหรือการกระทำต่อตนในทางลบ ก็เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจและน้อยใจในผู้อื่น ซึ่งในความเป็นจริงผู้ที่ปราศจากอคติต่อผู้อื่นโดยสมบูรณ์นั้น จะต้องไม่มีความรู้สึกนึกคิดใด ๆ กับผู้อื่นในทางลบ แต่จะมองผู้อื่นด้วยความเข้าใจในความแตกต่างไปจากตน
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *