Skip to toolbar

วันที่ 172
หลักธรรมความคิด:
ความคิดน้อยใจในผู้อื่นที่เป็นไปในลักษณะที่บุคคลหนึ่งมีผู้อื่นที่ต้องการให้ประโยชน์แก่ตน แต่ตนถึงแม้อาจเป็นผู้ได้รับประโยชน์ เกิดอาการน้อยอกน้อยใจจากการได้ยินคำพูดหรือเห็นการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งความน้อยใจที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากบุคคลนั้นมีความคิดเห็นต่ออีกฝ่ายหนึ่งในทางที่ผิด และตีความคำพูดและการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งในทางลบ ดังนั้น บุคคลที่มักมีอาการชอบน้อยอกน้อยใจ ควรปรับเปลี่ยนความคิดของตนเอง จากการคิดผิด ที่คิดอคติ และคิดเข้าข้างตัวเอง ที่ทำให้ตนเองเกิดการท้อแท้ท้อถอยตามมา ให้มาเป็นการคิดถูก ละจากความคิดอคติ และกล้าเผชิญหน้ายอมรับกับความจริง ซึ่งคือ หากตนมีสิ่งผิด ก็พร้อมยอมรับเพื่อแก้ไขปรับปรุงตนเอง และหากอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจตนผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป ก็จะไม่หวั่นไหวกับการถูกเข้าใจผิด และจะยังคงยึดมั่นในสิ่งถูก และพร้อมยืนหยัดในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *