Skip to toolbar

วันที่ 171
หลักธรรมความคิด:
– เพราะเป็นผู้มีอัตตา เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ยึดติดกับตัวเองและความคิดของตัวเอง เมื่อมีผู้ว่ากล่าวติเตียน ก็จะไม่รับ และเกิดการไม่พอใจ น้อยใจ
– เพราะเป็นผู้มีทิฐิ เป็นคนไม่ยอมคนอื่น ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน ชอบเอาชนะ เมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือน เมื่อไม่สามารถตอบโต้หรือเอาชนะได้ จึงเกิดการไม่พอใจ และน้อยใจ
ฯลฯ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *