Skip to toolbar

วันที่ 170
หลักธรรมความคิด:
– เพราะเป็นผู้ที่ขาดปัญญาในการแยกแยะสิ่งดีออกจากสิ่งไม่ดี จึงทำให้ไม่สามารถรับเอาประโยชน์ในสิ่งดี และไม่สามารถปกป้องตนเองจากสิ่งไม่ดีได้ เมื่อถูกตักเตือนจากผู้ที่หวังดี ก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดควรคิดหรือควรใส่ใจ หรือสิ่งใดไม่ควร แต่กลับมองทุกเรื่องเป็นเรื่องไม่ดีทั้งหมด และปฏิเสธที่จะรับประโยชน์จากทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องที่ควรรับเอาไว้ อย่างรู้ไม่เท่าทัน
– เพราะเป็นผู้ที่มีอคติ มีความคิดกับผู้อื่นในทางลบ จึงไม่สามารถมองเห็นสิ่งดีของผู้อื่นตามความเป็นจริงได้ เมื่อผู้หวังดีผู้ที่ตนอคติว่ากล่าวตักเตือน ก็พาลเหมาคิดไปว่าผู้นั้นชอบตำหนิติเตียนตน จึงเกิดอาการไม่พอใจ น้อยใจ คิดว่าตนเองถูกกระทำ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *