Skip to toolbar

วันที่ 168
หลักธรรมความคิด:
ความคิดน้อยใจในผู้อื่น เกิดขึ้นจากการที่ผู้คิดน้อยใจ ได้เกี่ยวข้องกับผู้อื่นใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ผู้อื่นเป็นฝ่ายให้ประโยชน์แก่ตน
2. ตนเป็นฝ่ายให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น
ในลักษณะแรก ผู้มีความคิดน้อยใจ เป็นในลักษณะที่ผู้อื่นเป็นฝ่ายให้ประโยชน์แก่ตน และแทนที่ตนจะรับเอาประโยชน์ความหวังดีจากผู้อื่น แต่ตนกลับคิดเข้าข้างและปกป้องตนเอง ด้วยการมีอคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่น ที่เป็นผู้ให้ประโยชน์แก่ตนนั้น
ซึ่งการเป็นผู้มีความคิดน้อยใจในลักษณะนี้ อาจมีเหตุต่าง ๆ ดังนี้
– เพราะเป็นผู้ที่ไม่ได้มองตัวเอง จึงไม่รู้จักข้อเสียของตนเอง จึงไม่มีความคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเอง และเมื่อผู้อื่นต้องการให้ประโยชน์ ด้วยการบอกกล่าวตักเตือน ก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจ และน้อยใจ ว่าผู้อื่นไม่รู้จักตน
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *