Skip to toolbar

วันที่ 167
หลักธรรมความคิด:
ความคิดน้อยอกน้อยใจในผู้อื่น เป็นความคิดเห็นที่ผิดและไม่ดี เป็นการนำความทุกข์ใจมาสู่ตนเอง เป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ไม่ดีต่อตนเอง และปลูกฝังอคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่น ผู้ที่ชอบคิดน้อยใจ หรือใจน้อย เป็นผู้ที่ขาดปัญญาทางธรรม จะต้องพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นไป
โดยความคิดน้อยใจในผู้อื่น โดยหลัก ๆ จะเป็นใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มักชอบคิดเข้าข้าง และปกป้องตนเอง ด้วยการมีอคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่น
2. เป็นผู้ที่มักชอบคิดช่วยเหลือ และปกป้องผู้อื่น ด้วยการมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *