Skip to toolbar

วันที่ 164
หลักธรรมความคิด:
5. คิดน้อยอกน้อยใจ ในผู้อื่น
ความน้อยอกน้อยใจในผู้อื่น เกิดขึ้นในตัวบุคคล จากความคิดที่บุคคลนั้นมองตัวเองและผู้อื่น ดังนี้ว่า
– ตัวเองได้ทำดีแล้ว ได้ทำมากแล้ว ได้พยายามแล้ว หรือได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว ฯลฯ
แต่
– ผู้อื่นไม่รู้เห็นตน ไม่เข้าใจตน ไม่เห็นใจสงสารตน ไม่เห็นคุณค่าหรือมองเห็นความดีของตน
ซึ่งการมองตัวเองและผู้อื่นเช่นนี้ เป็นไปในทิศทางที่ขัดแย้งกัน จึงทำให้เกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจผู้อื่น จะต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนที่ความคิดเห็นที่ผิดนี้ออกเสีย
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *