Skip to toolbar

วันที่ 161
หลักธรรมความคิด:
ดังนั้น…..
การละทิ้งจากความอิจฉาริษยา จะต้องมีพื้นฐานมาจากการมีความเมตตาอย่างสูงสุด ที่ต้องการปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีมีความสุขอย่างเปี่ยมล้นหัวใจ โดยถึงแม้ว่าผู้อื่นนั้นอาจจะเคยด้อยกว่าหรือมีดีน้อยกว่าตน แล้ววันนี้ผู้นั้นกลับมามีดีเหนือตน ตนก็จะไม่มีความคิดอิจฉาริษยา
และการละทิ้งได้จากความอิจฉาริษยา จะต้องมีพื้นฐานของการมีความกรุณา ที่เป็นคุณธรรมขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ คือ การมีความต้องการปรารถนาให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยที่ผู้อื่นนั้นอาจจะเคยมีความทุกข์มากกว่าตนในอดีต และวันนี้ผู้นั้นกลับมามีความทุกข์น้อยกว่าหรือมีความสุขสบายกว่าตน ตนก็จะยังคงมีความจริงใจ ไม่คิดที่จะอิจฉาริษยา
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *