Skip to toolbar

วันที่ 159
หลักธรรมความคิด: (ต่อจากวันที่ 158)
– เพราะเป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบด้วยความเมตตา จึงมีความคิดต่อผู้อื่นในทางที่ไม่ดีด้วยความอิจฉาริษยา ในความเป็นจริง ผู้ที่มีจิตใจของความมีเมตตาอย่างแท้จริงแล้วนั้น จะเป็นผู้ที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างบริสุทธิ์ใจจริงใจ โดยไม่ได้คำนึงถึงว่า ผู้อื่นจะมีดีน้อยกว่า หรือมากกว่าตนเอง แต่สำหรับผู้ที่มีความคิดอิจฉาริษยา เป็นผู้ที่ไม่มีจิตใจของความมีเมตตา หรือมีเมตตาก็เพียงแบบผิวเผิน หรือแค่เปลือกนอกเท่านั้น จึงมีความคิดในแง่ไม่ดีต่อผู้อื่น ซึ่งนับว่าเป็นความโหดร้าย หรือมีความเมตตาอย่างเห็นแก่ตัว คือ อาจต้องการอยากให้ผู้อื่นได้ดี แต่ก็มีเงื่อนไข ว่า อย่าให้ผู้อื่นนั้นได้ดีเกินหน้าเกินตาตน ซึ่งการอิจฉาริษยานี้ ถึงแม้อาจไม่ได้เป็นการให้ร้ายผู้อื่นทางการกระทำ แต่ก็เป็นการให้ร้ายทางความคิด แสดงถึงจิตใจที่แฝงด้วยความโหดร้าย หรืออาจมีความเมตตา ก็่เป็นความเมตตาแค่เปลือกนอกและหลอกลวง.
ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *