Skip to toolbar

๓๗.
การพัฒนาตนเอง:…..
– เมื่อมนุษย์มีเป้าหมายการศึกษาเรียนรู้ที่ผิด คือ ต้องการเรียนให้มาก และเรียนให้เร็ว จึงใช้กลไกขับเคลื่อนกระบวนการศึกษาเรียนรู้ในระบบอย่างผิด ๆ ตั้งแต่กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน ที่ต้องเป็นไปตามเป้าหมาย ที่เป็นการกดดันผู้เรียนให้เกิดความตึงเครียด ไม่จูงใจในการเรียนรู้ และกระบวนการประเมินวัดผลการเรียนรู้ที่ไม่ถูกจุด ทำให้เกิดการแข่งขันประชันความรู้อย่างผิดทาง โดยหลงคิดไปว่านั่นคือกลไกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *