Skip to toolbar

คำสอน:

“คนเก่งที่แท้จริง คือ ผู้ที่สามารถปกป้องคุ้มครองจิตใจของตน จากความทุกข์ใจได้”

กล่าวคือ…..
– คนเก่งที่แท้จริง สามารถหยุดยั้งความคิดของตน ที่ทำให้ตนเกิดความทุกข์ใจได้
– คนเก่งที่แท้จริง สามารถหักห้ามความรู้สึกของตน ที่ทำให้ตนมีความทุกข์ใจได้
– คนเก่งที่แท้จริง สามารถลบล้างพฤติกรรมที่ไม่ดีของตน ที่จะนำความทุกข์กายทุกข์ใจมาสู่ตนได้

ดังนั้น คนเก่งที่แท้จริง คือ ผู้ที่สามารถปกป้องคุ้มครองจิตใจของตน จากความทุกข์ใจทั้งหลายได้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *