Skip to toolbar

๓๒.การพัฒนาตนเอง:
คำตอบ…..
“ผู้กำหนดแบบแผนความรู้หรือการศึกษา ว่าสิ่งใดจำเป็นและสิ่งใดไม่จำเป็นต่อการเรียนรู้ อาจเป็น บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ หรือ ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ หรือ ผู้ที่รวบอำนาจ หรือ ผู้ที่สร้างกำลังอำนาจให้ตนเอง ในการผลักดันสิ่งที่ต้องการให้เป็นไป ในทิศทางที่ได้ถูกคาดหวังให้เป็น หรือในแนวทางที่ตนต้องการให้เป็น ผ่านระบบการบริหารจัดการ หรือใช้ขบวนการขับเคลื่อน ทางการเมือง การปกครอง ลัทธิ ศาสนา การค้า พาณิชย์ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ซึ่งอาจมีผลต่อค่านิยมของผู้คนในระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือระดับโลก…..”
โดยมาตรฐานแบบแผนของความรู้หรือการศึกษาที่ว่านี้ จะไม่มีการหยุดนิ่ง หรือคงที่ตายตัว แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตามความนิยมของคนในสังคม ในแต่ละที่แต่ละกาลเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้สิ่งที่เป็นความรู้วันนี้ อาจเป็นสิ่งที่ล้าสมัยในวันข้างหน้า และผู้ที่ไม่มีการพัฒนาด้านข่าวสารข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ ก็จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่ล้าหลังล้าสมัยไป ฉะนั้น เราจึงได้ยินอยู่เนือง ๆ ถึงคำกล่าวที่เสมือนดูแคลนคนรุ่นก่อนว่า เป็นคนเก่าแก่หัวโบราณหรือหัวคร่ำครึ เป็นต้น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *