Skip to toolbar

๓๑.การพัฒนาตนเอง:
มีความรู้มากมายในโลกนี้ ที่เราอาจรู้และไม่รู้ ที่อาจจำเป็นและไม่จำเป็นสำหรับเรา
แต่บางครั้ง…..
เราอาจรู้ ในสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องรู้
และ เราอาจไม่รู้ ในสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้
และ สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ เราอาจไม่มีโอกาสได้รู้
คำถามคือ…..
“ใครเป็นผู้กำหนด ว่าเราจำเป็นต้องรู้สิ่งใด และไม่จำเป็นต้องรู้สิ่งใด?”
“การเรียนรู้ของมนุษย์บนโลก ใครเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ ว่าสิ่งใดจำเป็นและไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต?
“หลักสูตรการศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียน ใครเป็นผู้กำหนดออกแบบ ว่าสิ่งใดจำเป็นและไม่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่จะต้องเรียน?”
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *