Skip to toolbar

๓๐.ดังนั้น ในการพัฒนาตนเองในเรื่องต่าง ๆ เราต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาตนเอง ด้วยเหตุแรงจูงใจของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยเหตุแรงจูงใจของผู้อื่น
โดยที่เรา…..
– ไม่ต้องรอให้ผู้อื่นบอก สั่ง หรือบังคับ จึงค่อยทำอย่างเสียไม่ได้
– ไม่ต้องรอให้ผู้อื่นกล่าวชม เยินยอ หรือเสนอรางวัล จึงทำด้วยต้องการสิ่งตอบแทน
– ไม่ต้องรอให้เกิดเหตุ เกิดเรื่อง หรือเกิดปัญหา จึงค่อยทำอย่างจำยอม
แต่จงใช้ปัญญาของตัวเราเอง และมองให้ออกให้ได้ว่า สิ่งใดดีจริง สิ่งใดมีประโยชน์จริง แล้วรีบพัฒนาตนเองด้วยเหตุของตนเอง เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าของตนเอง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *