Skip to toolbar

๒๙.ในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในเรื่องต่าง ๆ เราทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง ไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ของผู้ใด
ฉะนั้น…..
อย่าทำให้ตัวเองดี เพื่อให้คนอื่นยอมรับตน
อย่าทำให้ตัวเองดี เพื่อให้คนอื่นชื่นชมตน
อย่าทำให้ตัวเองดี เพื่อให้คนเห็นคุณค่าตน
แต่…..
จงทำให้ตัวเองดี เพราะตัวเองยอมรับว่าสิ่งนั้นดี
จงทำให้ตัวเองดี เพราะตัวเองนิยมในสิ่งดีนั้น
จงทำให้ตัวเองดี เพราะตัวเองเห็นคุณค่าในสิ่งนั้น
ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *