Skip to toolbar

วันที่ 148
หลักธรรมความคิด:
4. คิดอิจฉา ริษยา ผู้อื่น
ความอิจฉา ริษยา เกิดขึ้นในตัวบุคคล จากความคิดที่บุคคลนั้นมองว่า
– ตัวเองมีดี และไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาทัดเทียม หรือมีเกินหน้าเกินตาตนในส่วนดีนั้น
– ตัวเองด้อย หรือขาด จึงไม่ต้องการให้ใครมี หรือข้ามหน้าข้ามตาตนในส่วนด้อยนั้น
โดยผู้ที่อิจฉาริษยา อาจมองเห็นผู้อื่น ดังนี้
1. เป็นคนที่ด้อยกว่าตน แล้วขยับขึ้นมา เสมอทัดเทียมตน
2. เป็นคนที่ด้อยกว่าตน แล้วก้าวขึ้นมา ข้ามหน้าข้ามตาตน
3. เป็นคนที่เสมอตน แล้วขยับก้าวขึ้นไป เกินหน้าเกินตาตน
4. เป็นคนที่เหนือกว่าตน แล้วก้าวขึ้นไป สูงกว่าตนมากเกินไป
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *