Skip to toolbar

วันที่ 147
หลักธรรมความคิด:
7. เมื่อเราเข้าใจเหตุและผลของกรรม ที่อยู่เบื้องหลังความเป็นมาของคนแต่ละคน ที่ทำให้คนแต่ละคนต้องมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลเป็นปกติธรรมดาตามหลักธรรมคำสอนแล้ว ให้เราทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้นและลึกซึ้งขึ้นอีก และเมื่อเราเข้าใจในเรื่องนี้อย่างแท้จริงแล้ว เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองใน 2 อย่าง คือ
1. หากเราสำนึกได้ว่าเราเป็นฝ่ายผิดต่อเขา หรือเราเป็นฝ่ายไม่เข้าใจเขา เราจะเกิดความละอายและเกรงกลัวต่อบาป โดยเราจะละอายแก่ใจกับการที่เรามีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจ และเราจะเกรงกลัวว่าความคิดไม่ดีนี้จะส่งผลกรรมให้กับเราในภายหลัง และจะทำให้เราอยากละทิ้งความคิดไม่ดีต่อผู้อื่นไปให้หมดสิ้น
2. หากเรามองว่าเขาเป็นฝ่ายผิดต่อเรา เราจะเกิดความเมตตาสงสารเขา ให้อภัยเขา และเห็นว่าที่เขาแตกต่างไปจากเราในเรื่องความไม่ดีนี้ เป็นเพราะเขามีกรรมของเขาเช่นนั้น จึงต้องเกิดมามีสภาวะเช่นนั้น ต้องเป็นเช่นนั้น ต้องทำเช่นนั้น และต้องมามีปัญหากับเราเช่นนี้ และในทางกลับกัน หากเราเกิดมาเป็นเขา เราก็จะต้องทำเหมือนเขา และเป็นเหมือนเขา ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างเรากับเขา ไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาหรือตัวเราที่อยากให้เป็น แต่อยู่ที่สิ่งที่เราและเขาเลือกไม่ได้ เพราะเขาไม่รู้วิธีการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น แต่หากเขาได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน เขาก็อาจเข้าใจและสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของตนเองใหม่ให้ดีขึ้น เหมือนที่เราเข้าใจและกำลังเป็นอยู่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *