Skip to toolbar

๒๔.การได้มาซึ่งความรู้จริง เกี่ยวข้องกับ 2 ส่วน คือ
1. โอกาส ในการพบเจอความรู้จริง ซึ่ง มีน้อย
2. ปัญญา ในการมองเห็นความรู้จริง ซึ่ง มีน้อย
จึงทำให้…
ผู้ที่มีโอกาส แต่ไม่มีปัญญา ต้องพลาดโอกาสอันดี
ผู้ที่มีปัญญา แต่ไม่มีโอกาส จึงไม่ได้พบเจอสิ่งดี
ฉะนั้น ต้องมีทั้ง โอกาส และ ปัญญา การได้มาซึ่งความรู้จริง ที่หาได้ยากยิ่ง และรู้เห็นได้ยากยิ่ง จึงเกิดขึ้นได้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *