Skip to toolbar

๒๓.ดังนั้น ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ที่เรารับมา ไม่ว่าจะด้วยทางช่องทางใด เราจะต้องใช้ปัญญาของเราพินิจพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบดีก่อน จึงค่อยเชื่อว่าจริง และเราต้องจดจำไว้เสมอว่า ความรู้จริง จะต้องเป็น สิ่งที่ดี สิ่งที่จริง สิ่งที่ถูก สิ่งที่แน่นอน และสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์
และให้เราพยายามจำกัดตัวเองด้วยการ เอาความรู้ที่จริงเป็นแนวทางของชีวิต ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุข.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *