Skip to toolbar

วันที่ 143
หลักธรรมความคิด:
3. เมื่อเราเข้าใจว่าทุกชีวิตต่างเกิดมาไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่อธิบายว่า ทำไมคนเราจึงมีความแตกต่างกัน เราก็จะเข้าใจในสภาวะของความเป็นคนแต่ละคนที่แตกต่างกันด้วยธรรมชาติของแต่ละคนนั่นเอง และเมื่อเราเข้าถึงความแตกต่างของคนแต่ละคนบนพื้นฐานของความจริงแล้ว เราจะเกิดความเมตตาสงสารเห็นใจผู้อื่น ที่มีเหตุทำให้เขาแตกต่างไปจากเรา และเราจะเกิดความเข้าใจว่า เหตุที่เราไม่ชอบเขา ไม่ได้เกิดเพราะเขาต้องการเป็น หรือเขาตั้งใจอยากให้เป็น แต่เป็นเพราะเขาต้องอยู่ในสภาวะที่เขาถูกทำให้เป็น และต้องเป็น เพราะถููกหล่อหลอมมาให้เป็นไปตามสภาวะที่เขาต้องผ่านในชีวิตของเขา ในเรื่อง การกิน การอยู่ การเป็น ตามวิถีครรลองในแบบฉบับชีวิตของเขา และส่วนเราเอง ก็มีสภาวะวิถีครรลองของชีวิตที่เป็นแบบฉบับของเรา ที่ทำให้ไม่มีใครเป็นเหมือนใคร ดังนั้น เขาจึงต้องเป็นแบบนั้น และเราก็ต้องเป็นแบบนี้ เป็นธรรมดา ซึ่งความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่มีความสลับซับซ้อน สามารถเข้าใจได้โดยง่าย แต่ที่เราไม่เข้าใจเป็นเพราะ เราไม่ได้ใช้ปัญญาของเราพิจารณาให้ถ่องแท้ และเป็นเพราะเรามีความเห็นแก่ตัว เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง จึงกำหนดกฎเกณฑ์ผู้อื่นด้วยมาตรฐานของตัวเอง และเป็นเพราะเราขาดความรัก ความเข้าใจความมีเมตตาผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ จึงทำให้เรามองไม่เห็นความจริง ทำให้คิดผิด เห็นผิด เกิดการหลงประเด็นขึ้น ตำหนิโทษคนอื่นอย่างผิด ๆ ด้วยการเพ่งเล็งความผิดไปที่ตัวตนของเขาด้วยอคติ แต่ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริง ว่า สิ่งที่ทำให้เขาต้องเป็นไปในลักษณะที่ทำให้เราเกิดความไม่ชอบใจนั้น ที่จริงคือ สภาวะวิถีชีวิตของเขาที่เขาต้องผ่านต้องเจอ จึงทำให้เขาต้องเป็นไปเช่นนั้น ไม่ใช่เป็นที่ตัวตนของเขา ที่เรามาเกลียดชังเขาแบบผิด ๆ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *