Skip to toolbar

๒๒.การที่เรารับสิ่งที่ไม่จริงเข้ามาเป็นแนวทางความรู้ และปฏิเสธสิ่งที่จริงออกไป เราก็จะตกอยู่ในความเสี่ยง ดังนี้ คือ
1. หากข้อมูลความรู้ที่เรารับมา เป็นสิ่งที่จริง แล้วเราปฏิเสธ เราก็จะถูกปิดกั้นโอกาสจากการได้รับประโยชน์ในสิ่งที่จริง ที่เรามีความเห็นขัดแย้งว่า สิ่งนั้นไม่จริง
2. หากข้อมูลความรู้ที่เราได้รับมา เป็นสิ่งที่ไม่จริง แต่เราไปรับมา เราจะได้รับโทษจากการยอมรับในสิ่งที่ไม่จริง ที่เรามีความคิดเห็นและเชื่อตามว่า สิ่งนั้นจริงถูกต้อง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *