Skip to toolbar

วันที่ 140
หลักธรรมความคิด:
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิด เกลียด รังเกียจ มีอคติต่อผู้อื่น:
ผู้ที่มีความคิด เกลียดผู้อื่น รังเกียจเดียดฉันท์ผู้อื่น มีอคติต่อผู้อื่น เป็นผู้ที่มีความคิดเห็นที่ผิด จำเป็นต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง และทำให้ตัวเองเข้าใจเสียใหม่ว่า การที่ตนเองมีสภาวะความคิดจิตใจต่อผู้อื่นเช่นนี้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดี ไม่น่านิยมยกย่อง เป็นสิ่งที่ไม่ดี ที่ต้องรีบหาทางจัดการ กำจัดออกไปให้หมด จากความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของตน
การแก้ไข คือ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *