Skip to toolbar

วันที่ 139
หลักธรรมความคิด:
3. คิดเกลียด รังเกียจ ผู้อื่น:
ความคิดของเราต่อผู้นั้น: เช่น ผู้นั้นแย่งชิงผลประโยชน์ของเรา ต้องการทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจ ผู้นั้นทำตัวไม่ดี ทำตัวไม่น่าดู ทำตัวแย่ ทำตัวตกต่ำ ทำตัวหยาบช้า ฯลฯ
ความรู้สึกของเราต่อผู้นั้น: เช่น เกลียดเขา รังเกียจเขา ไม่ชอบใจเขา ขยะแขยงเขา ชิงชังเขา ไม่อยากเข้าใกล้ ไม่อยากเห็นหน้า ไม่อยากพบเจอ อยากออกห่าง อยากหนีไปให้ไกล ฯลฯ
อคติของเราต่อผู้นั้น: เช่น มองว่าผู้นั้น มีนิสัยไม่ดี เป็นคนไม่ดี เป็นคนน่าเกลียด เป็นคนน่ารังเกียจ เป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นคนพาล เป็นคนน่าขยะแขยง เป็นคนเลวทรามต่ำช้า ฯลฯ
นิสัยของเรา: ชอบแสดงอาการขุ่นข้องหมองใจ ชอบเคียดแค้นผู้อื่น ชอบชิงชังผู้อื่น ชอบมีอคติกับผู้อื่น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *