Skip to toolbar

๑๗.“ความต่างของความสุขและความทุกข์ อยู่เพียงแค่ที่ ความคิดเห็น”
“บุคคลสองคน เจอสภาวะเหตุการณ์เดียวกัน คนหนึ่งมีความสุข แต่อีกคนหนึ่งมีความทุกข์ ความแตกต่างของสองบุคคลนี้ อยู่เพียงแค่ที่ ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน”
“การมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จึงอยู่เพียงแค่ที่ ปัญญาในการมองเห็น”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *