Skip to toolbar

วันที่ 137
หลักธรรมความคิด:
4. เราต้องพัฒนาระดับปัญญาของเราให้สูงขึ้น ด้วยการต่อยอดจากความศรัทธาและปัญญาที่เรามีอยู่เดิม พัฒนาขึ้นไปสู่ปัญญาขั้นที่สูงกว่า ในการนี้ เราเริ่มจากการอาศัยความศรัทธาที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐาน บวกกับการใช้ปัญญาความคิดของเรา พินิจพิจารณาทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้จงมาก เพื่อพัฒนาปัญญาของเราให้สูงขึ้นอีก เมื่อเรามีปัญญาทางธรรมมากขึ้น เราก็จะเข้าใจหลักธรรมคำสอนมากขึ้น ความศรัทธาของเราต่อคำสอนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย การพัฒนาปัญญาทางธรรมในข้อนี้ เรากระทำโดยการศึกษาเรียนรู้จากผู้คนทั้งหลายและตัวของเราเอง ด้วยการสังเกตและเก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นและกับตัวเราเอง ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี และนำมาพินิจพิจารณาทบทวนตามเหตุและผลตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคติ และมุ่งที่จะแสวงหาความจริง และเอาสิ่งที่เกิดขึ้นอิงเทียบเคียงกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า กลับไปกลับมา จนกระทั่งเราสามารถรู้เห็นได้ด้วยตนเอง อย่างชัดเจนว่า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริง ที่สามารถพิสูจน์ได้ เมื่อเราพัฒนาปัญญาทางธรรมของเรา ด้วยการต่อยอดจากความศรัทธาและปัญญาขึ้นไปเป็นปัญญาขั้นสูงกว่าในลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนในที่สุด เราก็จะรู้และเข้าใจสัจธรรมความจริงได้ด้วยปัญญาของเราเองอย่างแจ่มแจ้ง และเมื่อเราเชื่อและรู้ชัดอย่างแจ่มแจ้งสนิทใจว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เราจะยืนหยัดมั่นคงในการคิดดี พูดดี ทำดี และเราจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองต้องถูกความโกรธ และผลของความโกรธเข้าครอบงำเรา ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *