Skip to toolbar

วันที่ 167 หลักธรรมความคิด: ความคิดน้อยอกน้อยใจในผู้อื่น เป็นความคิดเห็นที่ผิดและไม่ดี เป็นการนำความทุกข์ใจมาสู่ตนเอง เป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ไม่ดีต่อตนเอง และปลูกฝังอคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่น ผู้ที่ชอบคิดน้อยใจ หรือใจน้อย เป็นผู้ที่ขาดปัญญาทางธรรม จะต้องพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นไป โดยความคิดน้อยใจในผู้อื่น โดยหลัก ๆ จะเป็นใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มักชอบคิดเข้าข้าง และปกป้องตนเอง ด้วยการมีอคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่น 2. เป็นผู้ที่มักชอบคิดช่วยเหลือ และปกป้องผู้อื่น ด้วยการมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น …..

read more

คำสอน: “อดีตไม่สำคัญ ปัจจุบันฉันพัฒนา” ด้วยว่า….. ไม่มีใคร perfect สมบูรณ์แบบ ไม่มีใคร ไม่เคยมีสิ่งพลาดสิ่งผิด แต่ทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ หากเรามีสิ่งดี ให้เรารักษาไว้ หากเราพบเจอสิ่งดี ให้เราเก็บเกี่ยวไป หากเรามีสิ่งไม่ดี ให้เรารีบแก้ไข หากเราพบเจอสิ่งไม่ดี ให้เราระวังไว้ เพื่อพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นทุกวัน และมุ่งมั่นก้าวเดินสู่อนาคตที่สะอาด สว่าง สดใส ต่อไป.

read more

วันที่ 166 หลักธรรมความคิด: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิดน้อยใจ ในผู้อื่น: คำว่า “น้อย” ตรงกันข้ามกับคำว่า “ใหญ่” และหากเราพิจารณาความหมายของคำว่า “ใจน้อย” โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน เราอาจเอาคำว่า “ใจน้อย” เปรียบเทียบกับ คำว่า “ใจกว้าง” จะทำให้เรารู้ว่าคุณลักษณะของความ “น้อยใจ” หรือ ความมี “ใจน้อย” เป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนา ดังนั้น เราอาจตีความได้ว่า ความคิดที่ทำให้เราเกิดความน้อยใจ อาจมาจากการที่เรามีความ “ใจกว้าง” ไม่พอ ซึ่งเป็นเพราะเราใช้ปัญญาในการการพินิจพิจารณาไม่มากพอ จึงทำให้เราไม่เข้าใจผู้อื่นมากพอ ยังมีความคิดเผื่อแผ่ถึงผู้อื่นไม่ดีพอ ยังไม่รู้จักอดทนรอคอยให้ผู้อื่นเข้าใจเรามากพอ หรือไม่รอเวลาให้ผู้อื่นรู้ถึงคุณค่าในตัวเรา แต่เราด่วนสรุปไปเอง โดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ด้วยความเห็นแก่ตัวของตัวเองว่า “ผู้อื่นไม่เข้าใจเรา” โดยที่เราไม่ได้คิดย้อนถามตัวเองว่า “แล้วเราล่ะ เข้าใจเขาหรือเปล่า?” ฉะนั้น…

read more

วันที่ 165 หลักธรรมความคิด: คิดน้อยอกน้อยใจ ในผู้อื่น….. ความคิดของเราต่อผู้นั้น: เช่น ผู้นั้นไม่เข้าใจเรา ไม่เห็นใจเรา ไม่รักเรา ไม่จริงใจกับเรา ไม่รู้จักคุณค่าความดีของเรา ไม่รู้บุญคุณเรา ไม่สำนึกในน้ำใจของเรา เอาเปรียบเรา หักหลังเรา ทำร้ายเรา ทำลายความตั้งใจหรือความหวังดีของเรา ฯลฯ ความรู้สึกของเราต่อผู้นั้น: เช่น ไม่ชอบพฤติกรรมเขา ไม่พอใจการกระทำของเขา ไม่อยากสุงสิงวุ่นวายกับเขา อยากออกไปให้ห่างจากเขา โกรธเขา น้อยใจเขา ฯลฯ อคติของเราต่อผู้นั้น: เช่น มองผู้นั้น มีทัศนคติไม่ดี มีความคิดไม่ดี มีนิสัยไม่ดี มีจิตใจไม่ดี ชอบตำหนิติเตียน ชอบดูถูกดูหมิ่น ชอบเหยียดหยามน้ำใจ ชอบทำร้ายจิตใจ เป็นคนไร้ปัญญา เป็นต้น นิสัยของเรา:…

read more

วันที่ 164 หลักธรรมความคิด: 5. คิดน้อยอกน้อยใจ ในผู้อื่น ความน้อยอกน้อยใจในผู้อื่น เกิดขึ้นในตัวบุคคล จากความคิดที่บุคคลนั้นมองตัวเองและผู้อื่น ดังนี้ว่า – ตัวเองได้ทำดีแล้ว ได้ทำมากแล้ว ได้พยายามแล้ว หรือได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว ฯลฯ แต่ – ผู้อื่นไม่รู้เห็นตน ไม่เข้าใจตน ไม่เห็นใจสงสารตน ไม่เห็นคุณค่าหรือมองเห็นความดีของตน ซึ่งการมองตัวเองและผู้อื่นเช่นนี้ เป็นไปในทิศทางที่ขัดแย้งกัน จึงทำให้เกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจผู้อื่น จะต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนที่ความคิดเห็นที่ผิดนี้ออกเสีย …..

read more

วันที่ 163 หลักธรรมความคิด: 4. ความคิดอิจฉาริษยา ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี นำไปสู่พฤติกรรม การกระทำ นิสัย และจิตใจที่ไม่ดี เริ่มจากการมีความคิดเห็นที่ผิด ที่ไม่เข้าใจในหลักธรรมอย่างถูกต้อง ว่าผู้ที่ได้ดีมีเหตุมาจากความดีที่เขาผู้นั้นได้สร้างไว้ แล้วความดีส่งผลกลับมาหา แต่ผู้ที่ไม่เข้าใจในหลักธรรม ก็จะคิดอิจฉาริษยาผู้อื่น เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีหรือมีดี และเมื่อเกิดความคิดอิจฉาริษยา ก็จะลุกลามไปเป็นการเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี ที่นำไปสู่การมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่ดี เพื่อต้องการตอบสนองและขับเคลื่อนอารมณ์อันเกิดจากความรู้สึกที่เจือปนด้วยความอิจฉาริษยาของตนนั้น ๆ จึงคิดอยากกระทำการบางอย่างที่ไม่ดี ซึ่งอาจเป็นทางวาจา เช่น พูดจาเสียดสี พูดจาเหน็บแนม ถากถาง พูดประชดประชัน พูดอวดข่ม พูดท้าทาย พูดหาเรื่อง หรือพูดนินทาว่าร้าย ฯลฯ หรืออาจเป็นทางแสดงออกทางการกระทำ เช่น ทำกระทบกระทั่ง ทำท้าทาย แสดงตนข่ม ทำประชดประชัน แข่งขันชิงดีชิงเด่น หรือ…

read more

คำสอน: “จงปกป้องตัวเองด้วยความดี ไม่ใช่ด้วยความโกรธ” เพราะ….. ความดี จะทำให้ผู้อื่น คิดเมตตาสงสารเรา ความดี จะทำให้ผู้อื่น คิดให้อภัยเรา ความดี จะทำให้ผู้อื่น รักและเข้าใจเรา แต่… ความโกรธ จะทำให้ผู้อื่น โมโหขุ่นเคืองเรา ความโกรธ จะทำให้ผู้อื่น คิดอยากแก้แค้นทำคืนเรา ความโกรธ จะทำให้ผู้อื่น เบื่อหน่ายเกลียดชังเรา ฉะนั้น… ให้เราจงทำแต่ความดี ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี ต่อผู้อื่น เพราะเมื่อความดีส่งผล เราจะรู้ว่าผลของความดีนั้นยิ่งใหญ่และหอมหวาน ผลของความดีจะรักษาปกป้องคุ้มครองเรา ให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ แม้แต่คนที่คิดร้ายกับเรา และเราก็จะมีแต่ความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

read more

วันที่ 162 หลักธรรมความคิด:….. – เพราะเป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบด้วยความกรุณา จึงมีความคิดอิจฉาริษยา ซึ่งความกรุณา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ สำหรับผู้ที่มีความกรุณาอยู่บ้างแต่ไม่เต็มเปี่ยม ในเบื้องต้นอาจมีความรู้สึกสงสารเมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ จึงคิดปรารถนาภาวนาให้ผู้อื่นนั้นพ้นทุกข์ หรือให้การช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้ผู้นั้นพ้นจากความทุกข์ และหากผู้นั้นพ้นจากความทุกข์ ตนก็จะเกิดความสุขใจความภูมิใจ แต่เมื่อผู้อื่นที่ตนเคยคิดสงสารอยากให้พ้นทุกข์ หรือที่ตนได้ให้การช่วยเหลือไป เกิดลงเอยด้วยการได้ดีมีสุขกว่าตน ตนก็จะเกิดความอิจฉาริษยา เพราะไม่ได้เป็นผู้ที่มีความกรุณาอย่างบริสุทธิ์ใจจริงใจแท้จริง.

read more

วันที่ 161 หลักธรรมความคิด: ดังนั้น….. การละทิ้งจากความอิจฉาริษยา จะต้องมีพื้นฐานมาจากการมีความเมตตาอย่างสูงสุด ที่ต้องการปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีมีความสุขอย่างเปี่ยมล้นหัวใจ โดยถึงแม้ว่าผู้อื่นนั้นอาจจะเคยด้อยกว่าหรือมีดีน้อยกว่าตน แล้ววันนี้ผู้นั้นกลับมามีดีเหนือตน ตนก็จะไม่มีความคิดอิจฉาริษยา และการละทิ้งได้จากความอิจฉาริษยา จะต้องมีพื้นฐานของการมีความกรุณา ที่เป็นคุณธรรมขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ คือ การมีความต้องการปรารถนาให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยที่ผู้อื่นนั้นอาจจะเคยมีความทุกข์มากกว่าตนในอดีต และวันนี้ผู้นั้นกลับมามีความทุกข์น้อยกว่าหรือมีความสุขสบายกว่าตน ตนก็จะยังคงมีความจริงใจ ไม่คิดที่จะอิจฉาริษยา …..

read more

วันที่ 160 หลักธรรมความคิด: *** ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า คุณธรรมข้อ “มุทิตา” ซึ่งหมายถึง “มีความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี” นั้น อยู่ในหมวดธรรมของ “พรหมวิหาร 4” ที่สอนคุณธรรม 4 ประการ อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา ดังนี้ – เมตตา คือ มีความปรารถนาให้ผู้อื่น มีความสุขกายสุขใจ ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ – กรุณา คือ มีความปรารถนาให้ผู้อื่น พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจ ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ – มุทิตา คือ มีความยินดีมีความสุข เมื่อผู้อื่นมีความสุขกายสุขใจ ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ –…

read more