Skip to toolbar

คำสอน “หาก ไม่มี ปัญญา ความรู้ อาจเป็น ปัญหา” ดังนี้….. นับเป็นเรื่องซับซ้อนลึกซึ้งยิ่ง สำหรับการศึกษาหาความรู้ ความรู้ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ของสิ่งที่ได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น ได้อ่าน คือ การได้รับรู้ เรียนรู้ และได้นำมาคิด วิเคราะห์ สรุป ซึ่งอาจผ่านการสื่อสารถ่ายทอดจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งความรู้ที่ได้รับตกทอดมาอาจเป็น ข้อมูลประสบการณ์ ข้อเท็จจริง การตีความ การสรุปความ การขยายความ ซึ่งอาจถูกต้อง อาจไม่ถูกต้อง หรืออาจถูกต้องในช่วงเวลาหนึ่งและก็ถูกพิสูจน์ว่าผิดในอีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งในเรื่องความรู้นี้ เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงตลอดอายุขัยของมนุษยชาติว่า สิ่งใด คือ ความรู้จริง ความรู้ เป็นข้อมูลจากการศึกษาค้นพบจากประสบการณ์ของมนุษย์เกี่ยวกับธรรมชาติ…

read more

คำสอน “ การศึกษาที่ถูกต้อง คือ การศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ‘มีปัญญา’ ไม่ใช่ ‘มีความรู้’ ” ดังนี้….. “ปัญญา” ไม่ใช่ “ความรู้” แต่ “ปัญญา” คือ “การเข้าใจในความรู้” หรือ “การเข้าถึงความจริง” “ผู้มีปัญญา” ไม่ใช่ “ผู้มีความรู้” แต่ “ผู้มีปัญญา” คือ “ผู้เข้าใจในความรู้” หรือ “ผู้เข้าถึงความจริง” ความรู้….. เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ สถานที่ กาลเวลา แม้เราอาจรู้มากมาย แต่เราก็ไม่มีวันรู้ได้ทั้งหมด และเมื่อมาถึงวันหนึ่ง ที่การเรียนรู้ของเราล่าช้าหรือสิ้นสุด อาจด้วยวัยหรือสังขารที่เสื่อมโทรมลง เราก็จะไม่ใช่ “ผู้รู้” อีกต่อไป ปัญญา….. เป็นกระบวนกลไกความคิด…

read more

คำสอน “คนดีมีปัญญา ใช้ความรู้ความฉลาดความเก่งของตน สร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ส่วนคนพาลด้อยปัญญา กลับเอาความรู้ความฉลาดความเก่งของตน ไปทำลายผู้อื่นและตนเองในที่สุด” ดังนี้….. คนดีมีปัญญา ด้วยความชาญฉลาด ใช้ความรู้ความฉลาดความเก่งของตน สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น แต่ คนพาลด้อยปัญญา ด้วยความโง่เขลา กลับใช้ความรู้ความฉลาดความเก่งของตน ไปทำลายผู้อื่น และในที่สุดตัวเองก็ถูกทำลายลงด้วย และนี่คือ ความต่าง ระหว่าง คนดีมีปัญญา กับ คนพาลด้อยปัญญา คนดีมีปัญญา – ถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น คนพาลด้อยปัญญา – ทะนงตน อวดตน ข่มผู้อื่น คนดีมีปัญญา – ช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริมสนับสนุนผู้อื่น คนพาลด้อยปัญญา – กดขี่ ข่มเหง รังแก…

read more

คำสอน “ความสุข คือ เอาความทุกข์ออก ไม่ใช่ ใส่ความสุขเพิ่ม” ดังนี้….. หากเรามีความทุกข์ใจในเรื่องหนึ่ง เราต้องหาทางกำจัดความทุกข์นั้นออกจากจิตใจ ด้วยการดูที่ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเป็นอะไร แล้วหาทางจัดการแก้ไข แต่มิใช่ เบี่ยงเบนไปหาความสุขทางอื่น เพื่อหลบหลีกจากความทุกข์ในเรื่องนั้น เพราะ หากเราเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่น นอกจากความทุกข์เดิมไม่ได้หายไปแล้ว ยังกลับจะมีความทุกข์เรื่องใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย เช่น – หากเรามีปัญหาความทุกข์ใจในเรื่องการงาน การเงิน หรือความขัดแย้งกับใคร ให้เราใช้ปัญญาของเราหาทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้ได้อย่างถูกจุดและลุล่วงด้วยดีทุกฝ่าย แต่มิใช่ หลบปัญหาไปคิดกลุ้มอกกลุ้มใจ หลบหลีกผู้คน หนีไปหลบซุ่มซ่อนตัว ไปเล่นเพลิดเพลินเที่ยวเตร่ ไปดูหนังฟังเพลงบันเทิงใจ หรือไปเครียดกินเหล้าเมายา – หากเรามีปัญหาสุขภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้เราศึกษาหาต้นเหตุของการเจ็บป่วยนั้น เพื่อหาทางรักษาให้หายขาดหรือให้เรากลับมาเป็นปกติให้ได้มากที่สุด แต่มิใช่ ไปพึ่งพายา อาหารเสริมของเสริม เพื่อประคับประคองหรือกดทับอาการ เพื่อถ่วงไว้ไม่ให้ลุกลาม เพราะ…

read more

คำสอน “ความสุข อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ มิต้อง รอ เบื้องหน้า มิต้อง ย้อน เบื้องหลัง” กล่าวคือ ความสุขควรอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ มิใช่ต้องรอให้เกิดขึ้นเบื้องหน้า หรือมิใช่แม้แต่ต้องย้อนกลับไปดูเบื้องหลัง ดังนั้น เราต้องทำความสุข ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันทันที ในทุก ๆ ขณะที่เราทำสิ่งใดใด ด้วยการคิดให้ถูก คิดให้ดี คิดให้เป็น เพราะ การทำความสุขให้เกิดขึ้นเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ควรเป็น และเป็นกำไรชีวิตของเรา ที่ได้มีโอกาสเกิดมา ผู้ที่คิดถูก คิดได้ คิดเป็น คือ ผู้ที่ได้กำไรในชีวิต แต่ผู้ที่คิดไม่ถูก คิดไม่ออก คิดไม่เป็น คือ ผู้ที่ไม่เพียงแต่ไม่ได้สร้างกำไรให้กับชีวิตของตัวเองแล้ว…

read more

คำสอน “ ความสุข อยู่ที่ ‘การเดินทาง’ มิใช่ ‘จุดหมายปลายทาง’ ” ดังนี้….. “การเดินทาง” ในที่นี้ หมายถึง “ขณะที่เราอยู่ระหว่างการเดินทาง” หรือ “ขณะที่เรากำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” “จุดหมายปลายทาง” ในที่นี้ หมายถึง “เมื่อเราถึงที่หมายแล้ว” หรือ “เมื่อเราบรรลุเป้าหมายแล้ว” ที่กล่าวมานี้ คือ เราจะต้อง “ปรับใจของเราให้มีความสุข” ในทุก ๆ ขณะที่เราทำทุก ๆ สิ่ง ซึ่งก็คือ ในขณะที่เราทำอะไรก็ตามแต่ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะ….. – เป็นเรื่องซ้ำซากจำเจในชีวิตประจำวัน หรือ เป็นเรื่องการงานที่แตกต่างแปลกใหม่ – เป็นเรื่องที่เราถนัดสนใจ หรือ เป็นเรื่องที่เราไม่ชอบไม่คุ้นเคย – เป็นเรื่องน่าเบื่อ…

read more

คำสอน   “เป้าหมายของการเกิดมาในชีวิต คือ ยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้น”   ดังนี้…..   ไม่ว่าเราจะเกิดมาอย่างไร – ยาก ดี มี จน ไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไร – สุข ทุกข์ สบาย ลำบาก ไม่ว่าเราจะพบเจอคนเช่นไร – คนดี คนชั่ว คนรัก คนชัง ไม่ว่าเราจะมีสภาวะเช่นไร – สมหวัง ผิดหวัง ชอบใจ ไม่ชอบใจ ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเลย   เพราะ สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องทำในชีวิตเมื่อเกิดมาแล้ว คือ ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้น ซึ่งหมายถึง นอกจากเราจะต้องรักษาจิตใจและจิตวิญญาณของเราไม่ให้ตกต่ำไปกว่าเดิมแล้ว เรายังจะต้องพัฒนายกระดับจิตใจและจิตวิญญาณของเรา ให้สูงขึ้นจากเดิมด้วย…

read more

วันที่ 203 หลักธรรมความคิด: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิดดูถูกเหยียดหยามคนอื่น ใน 2 ลักษณะ ทำดังนี้ 1. ความคิดดูถูกเหยียดหยามคนอื่น โดยการมองคนและตัดสินคนจากรูปลักษณ์และส่วนประกอบทางวัตถุภายนอก — ความคิดเห็นเช่นนี้เป็นสิ่งผิดและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่มองผู้อื่นด้วยเหตุปัจจัยภายนอกนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่อ่อนในธรรมะ ทั้งทางความคิดและจิตใจ ความอ่อนในธรรมะด้านความคิด หมายถึง การไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิต ว่าสิ่งที่ส่วนประกอบทางรูปลักษณ์และวัตถุภายนอก เช่น รูปร่างหน้าตา ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ นั้น มีเจริญขึ้นได้ ก็มีเสื่อมลงได้ เช่น – วันนี้อาจดูสวยแข็งแรง วันข้างหน้าอาจจะกลายเป็นคนเสียโฉมหรือพิการก็ได้ – วันนี้อาจมีฐานะร่ำรวย วันข้างหน้าอาจจะหมดเนื้อหมดตัว เป็นหนี้เป็นสิน หรือล้มละลายก็ได้ – วันนี้อาจเรืองอำนาจ เป็นคนเด่นคนดังมีชื่อมีเสียง ผู้คนยกย่องนับถือ วันข้างหน้าอาจจะเสื่อมอำนาจลง ผู้คนและสังคมหมดความสนใจ…

read more

๔๒.การพัฒนาตนเอง:….. การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน ผู้สอนมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ มิใช่ถ่ายทอดความคิดเห็น ซึ่งหากเมื่อใดผู้สอนถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองไปเป็นเนื้อหาพร้อมกับสาระความรู้ เมื่อนั้นความรู้นั้นก็มิใช่ความรู้ที่จริงและบริสุทธิ์อีกต่อไป แต่เป็นความรู้ที่ถูกปนเปื้อนด้วยทัศนคติส่วนบุคคลไปเสียแล้ว ดังนั้น ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ทางความคิด ไม่มีทิฐิอัตตาตัวตน สำรวมระมัดระวังความคิดของตัวเอง โดยไม่เอาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ของตัวเองหรือของคนอื่น มาสรุปเหมารวมกับความรู้จริง หรือพูดกล่าวปะปนกับเนื้อหาสาระของความรู้จริง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสรุปความคลาดเคลื่อนจากความจริง เมื่อผู้สอนต้องการหยิบยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย ผู้สอนจำเป็นต้องกล่าวให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่า สิ่งที่ผู้สอนกล่าวถึงนั้นเป็นเพียงความคิดเห็นหรือประสบการณ์ที่อาจจำกัดเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกรณี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะออกได้ว่า สิ่งที่ผู้สอนพูดนั้น ไม่อาจสามารถสรุปความหรือเหมารวมเป็นข้อมูลที่จริงหรือถูกต้องกับทุก ๆ เหตุการณ์หรือทุกกรณีได้.

read more

คำสอน “เป้าหมายของการศึกษา คือ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ให้สามารถดำรงอยู่ในชีวิตได้ อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีความสุข อย่างแท้จริง” ดังนี้….. ทุกคนที่เกิดมาบนโลก จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งสำคัญในวัยเด็ก เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม และมีความสุข ตั้งแต่เยาว์วัย ตลอดจนสิ้นอายุขัยของชีวิต ดังนั้น….. การจัดการการศึกษา จำเป็นต้องปูพื้นฐานวิชาความรู้ เพื่อให้เด็กนักเรียนแต่ละคน มีทักษะวิชาความรู้และความสามารถ ดังนี้ 1. การอยู่ในชีวิต ด้วยการพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น ทั้งในด้าน การเงิน การงาน การดำเนินชีวิต 2. การอยู่ในชีวิต ด้วยการไม่ให้โทษ หรือผิดต่อผู้อื่น ทาง กาย วาจา ใจ 3. การอยู่ในชีวิต ด้วยการหลบหลีกเหตุที่มาของการเกิดความทุกข์ทางกาย…

read more