Skip to toolbar

๑๕.แต่ในความเป็นจริง…..
“ความจริง คือ ความสุข”
“การรู้ความจริง คือ การได้รับความสุข”
“ผู้ที่เข้าถึงความจริง ผู้นั้นจะมีความสุข”
“ผู้ใดเข้าถึงสัจธรรมความจริงสูงสุด ผู้นั้นจะมีความสุขสูงสุด”
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *