Skip to toolbar

วันที่ 136
หลักธรรมความคิด:
3. เราต้องรักษาความศรัทธาของเราที่มีต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้มั่นคงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย โดยเราต้องระลึกนึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่อง กฎแห่งกรรม อยู่ตลอดเวลา และเราต้องหมั่นทบทวนความศรัทธาของเราต่อคำสอน ซึ่งเราต้องมั่นใจอยู่เสมอว่า ความศรัทธาของเรา ยังคงมีอยู่อย่างครบถ้วน ไม่ตกหล่นขาดหาย และไม่มีความสงสัยคลางแคลงใจในข้อใด ๆ เมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธาในคำสอน เรื่องกฎแห่งกรรมว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เมื่อนั้นเราจะเลือกทำแต่สิ่งที่ดี และหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่ไม่ดี เพราะเราเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่แล้วว่า ทุกสิ่งที่เราทำ ทั้งดีและไม่ดี ล้วนส่งผลกรรมคืนกลับมาตอบสนองผู้กระทำทั้งสิ้น ดังนั้น การรักษาความศรัทธาในเรื่องกฎแห่งกรรม จะเป็นเครื่องช่วยเตือนใจ ให้เราคิดระงับยับยั้ง ในการปกป้องตนเอง จากการกระทำที่ไม่ดี ที่เราอาจก่อขึ้นจากการแสดงความโกรธต่อผู้อื่น ที่เราอาจต้องเสียใจกับการกระทำของเราในภายหลัง เมื่อกรรมนั้นส่งผล
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *