Skip to toolbar

๑๓.“เราต้องพบเจอกับความทุกข์มากมายในโลก เพราะเราไม่ได้รับเอาความรู้ที่จริงมาปฏิบัติและพัฒนาตน แต่เราถูกครอบงำด้วยความรู้ที่ไม่จริง ทั้งที่รับมาจากผู้อื่นและสร้างขึ้นเอง”
“หากเราต้องการหลุดพ้นจากกับดักของความทุกข์ในโลก เราต้องค้นหาความจริง รับเอาแต่ความจริง และยึดมั่นกับแต่ความจริง เท่านั้น”
“บัณฑิต หรือ ผู้มีปัญญา รู้และเข้าใจในการขวนขวายหาแต่ความรู้ที่จริง ศึกษาแต่ความรู้ที่จริง และศรัทธากับแต่ความรู้ที่จริง”.
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *