Skip to toolbar

๑๒.ความรู้ที่ไม่จริง หรือ สิ่งที่ไม่ใช่ความจริง ถูกสร้างขึ้น เพราะผู้กล่าวอ้างมีเจตนาที่ไม่ดี หลายประการ ดังนี้ เช่น…..
1. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการให้คนหลงเชื่อ เพื่อประโยชน์ทางการค้าของตน
2. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการให้คนหลงเชื่อ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลตน
3. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการให้คนหลงเชื่อ เพื่อสนับสนุนเข้าข้างตน
4. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการให้คนหลงเชื่อ เพื่อทำตามเป้าหมายแผนการตน
5. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการปกปิด ปัญหาความผิดพลาดของตน
6. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการหลบหลีก หน้าที่ความรับผิดชอบของตน
7. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการหลีกเลี่ยง ภาระการช่วยเหลือส่วนรวม
8. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการอวดตน ให้คนนิยมหลงใหลตน
9. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการอวดความรู้ ให้คนยกย่องชื่นชมตน
10. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการอวดปัญญา ให้คนนับถือศรัทธาตน
ฯลฯ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *