Skip to toolbar

๑๑.ความรู้ 3 อย่าง ที่เราจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ ในเรื่อง…..
1. ความรู้ที่ใช้ในการรักษาปกป้องคุ้มครองตน ให้รอดพ้นจากความลำบากยากจน ทางชีวิตความเป็นอยู่
2. ความรู้ในการรักษาปกป้องคุ้มครองตน ให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทางร่างกาย
3. ความรู้ในการรักษาปกป้องคุ้มครองตน ให้รอดพ้นจากความทุกข์ใด ๆ ทางจิตใจ
จะต้องเป็นความรู้จริง คือ สิ่งที่ดี สิ่งที่จริง สิ่งที่ถูก สิ่งที่แน่นอน และสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ ต่อตัวเรา เท่านั้น เราจึงจะพบกับความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงได้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *